مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23799 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا از نظر اسلام استفاده از دنيا و امكانات آن ممنوعيتي دارد؟
در مورد استفاده از زينتهاي دنيوي به شرط اينكه سبب غفلت از خدا و آخرت نشود و مانع رشد و كمال انساني و تقرب به خداي متعال نباشد، اشكالي ندارد. قرآن مجيد مي فرمايد:«بگو چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده، و روزيهاي پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو اينها در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده اند( اگر چه ديگران نيز با آنها مشاركت دارند، ولي) در قيامت خالص براي مؤمنان خواهد بود اينگونه آيات(خود) را براي كساني كه آگاهند، شرح مي دهيم».(1)
آنچه در اسلام حرام است، اسراف و تبذير است. اموري كه مؤمن مرتكب آنها نمي شود. مؤمن ساده زيستي را برمي گزيند، تا آنچه را كه دارد، به نحو بهتري در راه خدا انفاق كند. در دين اسلام تاكيد مي شود كه دنيا براي ماست نه ما براي او. دنيا و امكانات
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره اعراف، آيه 32.

ـ1816ـ
دنيايي با ما نخواهند ماند. پس مؤمن با استفاده از دنيا براي رفع ضروريات معقول و مشروع زندگي، اهداف بلند خويش را مي جويد و اسير دنيا نمي شود، كه قناعت به زندگي دنيوي، ركود مي آورد و ركود مساوي با خسران است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1817ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.