مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23806 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان از شيطان و وسوسههاي ان دوري كرد
در اين رابطه اموري مهم است از جمله:

الف) دائم الذكر بودن;

ب) در شروع هر كار گفتن بسم الله الرحمن الرحيم;

ج) از شر شيطان به خدا پناه بردن;

د) خدا را حاضر و ناظر براي اعمال داشتن;

ه') هر كاري كه ميخواهيم انجام دهيم، ابتدا فكر كنيم كه آيا مورد رضاي

خدا هست يا نه.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.