-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2385 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آياامر به معروف و نهي از منكر براي همه واجب است , حتي اگر بيم جان رود و انسان بترسد, و ياخود انسان همان نقص را داشته باشد؟

سؤال شما در سه قسمت پاسخ داده مي شود:

الف ) شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر: امر به معروف و نهي از منكر بر تمام افراد عاقل و بالغ , با شرايطزير واجب است : 1 كسي كه مي خواهد امر و نهي كند بايد يقين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام ياترك واجبي است ; 2 احتمال دهد كه امر و نهي او اثر دارد. خواه اثر فوري داشته باشد يا غير فوري , كامل يا ناقص .بنابراين , اگر بداند هيچ اثر نمي كند واجب نيست ; 3 در امر و نهي او مفسده و ضرري نباشد. پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر يا نهي او, ضرر جاني يا عِرضي و آبرويي يا مالي قابل توجه نسبت به او يا بعضي از مؤمنين مي رساند, واجب نيست . ولي اگر معروف و منكر از اموري باشد كه شارع مقدس اسلام اهميت زيادي به آن مي دهدمانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامي , يا حفظ احكام ضروري اسلام , بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آن ها بكوشد.

ب ) بنابراين صرف ضرر جاني يا مالي يا عدم تأثير فوري باعث نمي شود كه امر به معروف و نهي از منكر واجب نباشد. چنان كه اميرالمؤمنين 7جنگ صفين را با هدف اعلام فرموده و اباعبدالله الحسين 7نيز قيام عليه يزيد, و نهضت عاشورا را به عنوان امر به معروف و نهي از منكر آغاز نمود با اين كه مي دانست خود و اصحابش كشته مي شوند و قيام او تأثيري فوري در يزيد, عبيداله ... ندارد.

پس بايد ديد معروف متروك و منكري كه انجام مي گيرد از ضروريات دين يا مقدمه اي براي تضعيف اسلام وقرآن ... است يا خير؟

البته امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه بعضي از اين مراتب , به اجازهء حاكم شرع احتياج ندارد و بعضي دارد. اگر براي امر به معروف و نهي از منكر لازم شود كه متوسل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردددر اين صورت هيچ كس بدون اجازهء حاكم شرع حق اقدام ندارد.

ج ) اگر منظور از جملهء شما اين باشد كه احكام و مسائل مربوط به واجب و حرام رابه خوبي نمي شناسد و آگاه نيست , بايد ياد بگيرد و تا زماني كه خود معروف و منكر را نشناخته بر او واجب نيست واگر منظور اين است كه خودش گاهي اوقات آن معروف را ترك يا منكر را انجام مي دهد, آيا با اين وصف باز واجب است ؟ چون در اين جا دو تكليف جدا از هم وجود دارد, اگر شرايط وجود (كه در قسمت الف بيان شد) محقق باشد,واجب است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.