-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2386 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هر درسي را در چه زماني و چگونه بخوانم ؟

لازم است قبل از مطالعه و تنظيم به نكات زير توجه نماييد.

1 همان گونه كه نمي توان براي همهء بيماران نسخهء واحدي را تجويز نمود, براي همهء اهل فكر و تحقيق نيزنمي توان برنامهء مطالعاتي واحدي را در نظر گرفت . به بيان ديگر, برنامهء مطالعه روزانهء اشخاص , يك امر مطلق وثابت نيست , بلكه شيوه و ميزان آن ; يعني كيفيت و كميت مطالعهء افراد به عواملي بستگي دارد, و لازم است از طريق تجربي و تشخيص هاي باليني كه توسط مدير آموزشگاه , معاون آموزشي , مشاور, معلمين مربوط و مربي پرورشي آن عوامل شناسايي شود تا انطباق برنامه با واقعيت نزديك باشد.

2 به پيوست يك برنامهء مطالعاتي كه مربوط به دانش پژوهان پيش دانشگاهي است ارسال مي شود, شمامي توانيد از روي آن الگوي مناسب مطالعاتي خود را تنظيم نماييد. در برنامهء مطالعاتي پيوست دو دورهء مطالعه سالانهء تحصيلي طراحي شده كه طول هر دوره چهار ماه مي باشد. شما مي توانيد باتوجه به فرصت باقيمانده , برنامه ءخويش را تنظيم نماييد.

برنامه اي مي تواند در امر تحقيق ومطالعهء واقعي و دقيق باشد كه از پيش امور زير مورد شناسايي و ملاحظه قرارگرفته باشد:

1 ميزان هوش و استعداد و حافظه ; 2 ميزان همت و پشت كار او; 3 ميزان رعايت نظم و برنامه ريزي ; 4 رشته ءتحصيلي ; 5 ميزان علاقه به رشتهء تحصيلي خويش ; 6 منطقهء جغرافيايي (سرد, گرم , معتدل ) و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.