مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23892 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سستي اراده چگونه برطرف مي شود؟
اين پرسش مي تواند از دو ديدگاه پاسخ بگيرد. اگر منظور روشهاي روانشناسانه باشد بايد به كتابهايي درباره تقويت اراده رجوع كرد.
اما در بينش ديني چنين مسيري فهرست شده است
1 - علي((عليه السلام)) مي فرمايد: ضادوا التواني بالعزم(1); سستي رابا عزم مداوار كنيد.
2 - زمنيه عزم و قدرت اراده چيست؟
آن گرامي مي فرمايد: اصل العزم الحزم(2)يعني ريشه اراده در دورانديشي است، انساني كه سست اراده است درباره سود و زيان خويش هنوز به احساس نزديكي نرسيده، و الاچرا براي گرسنگي و تشنگي خود اقدام مي كند و اراده را به كار مي اندازد. بايد نسبت به سرنوشت خويش و آن موضوع را كه اراده را به كار مي اندازد انديشيد و عواقب آن را
ـــــــــــــــــــــ
2 و 2 - ميزان الحكه، ج 5، ص 1969.

ـ2366ـ
سنجيد. انسان زماني حركت مي كند كه بين آنچه كه هست و آنچه مي تواند باشد، فاصله را احساس كند.
3 - نااميديهاي كاذب و خيالي از نرسيدن اراده را سست مي كند بايد كارهاي كوچكي را تجربه كرد و بهترين موفقيت را چشيد آن گاه كارهاي بزرگ را انتخاب كرد.
4 - نيايش بسيار مؤثر است در دعاي امام سجاد((عليه السلام)) آمده است و أعنّي بعزم الاراده; خدايا مرا به تصميمي كه محرك اراده باشد ياري كن!

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2367ـ
             انسـان و پديده هاي روحي و رواني
             اراده                            تقويت              

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.