مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23896 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

مجموع روابط متقابل ايمان و عمل و رابطه آنها با سعادت انسان را بيان كنيد ؟
با توجه به روابط متقابل ايمان و عمل و نقش آنها در سعادت انسان , مي توان حيات سعادتمندانه را بـه درخـتـي تشبيه كرد كه ايمان به خداي يگانه و انبياي الهي و روزمعاد ريشه هاي آن را تشكيل مـي دهـد و تـنـه اش , هـمان تصميم اجمالي و بسيط بر عمل كردن به لوازم ايمان است كه بدون واسطه از آن مي رويد و شاخ و برگهاي آن , عبارت است از اعمال شايسته اي كه از ريشه ايمان مايه مي گيرند و ميوه آن , سعادت ابدي خواهد بود و اگر ريشه نباشد تنه و شاخ و برگي پديد نمي آيد و ميوه اي هم به بارنخواهد آورد . ولي چنان نيست كه وجود ريشه هميشه ملازم با شاخ و برگ مناسب , ودادن ميوه مطلوب باشد , بـلـكـه گـاهـي در اثـر نـامساعد بودن شرايط محيط , و بروزآفات گوناگون , شاخ و برگ لازم نـمـي رويـد و نـه تـنـهـا ميوه مطلوب را به بار نمي آوردكه گاهي به خشكيدن درخت نيز منجر مي شود . و هـمـچنين ممكن است در اثر پيوندهايي كه به شاخه و تنه و حتي به ريشه درخت زده مي شود , آثار ديگري از آن ظاهر گردد واحيانا به تبديل آن به درخت ديگري منتهي شود و اين همان تبديل ايمان به كفر( ارتداد ) است . آيـه ذيـل اشـاره به مضمون فوق است : الم تركيف ضرب اللّه مثلاكلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها في السماء توتي اكلها كل حين باذن ربها و يضرب اللّه الامثال للناس لعلهم يتذكرون و مثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار . ( ابـراهـيـم / 26 - 23 ) آيا نديدي چگونه ( كلمه طيبه ) ( و گفتار پاكيزه ) را به درخت پاكيزه اي تشبيه كرده كه ريشه آن ( در زمين ) ثابت , و شاخه آن در آسمان است . هر زمان ميوه خود را به اذن پروردگارش مي دهد و خداوند براي مردم مثلها مي زند , شايد متذكر شوند . هـمـچنين كلمه خبيثه ( و سخن آلوده ) را به درخت ناپاكي تشبيه كرده كه از روي زمين بركنده شده و قرار و ثباتي ندارد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.