مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23899 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

سعادت دنيا وآخرت درچيست براي بدست آوردن آن چه بايد كرد؟
تنها راه سعادت دنيا و آخرت آن است كه : 1- انسان فرمانهاي خدا را اطاعت و از نواهي او پرهيز نمايد .2- به آنچه خداوند پيش مي آورد؛ مانند فقر و ثروت سلامت وبيماري و ... راضي باشد و بكوشد از امتحانات الهي سرافراز برآيد .3- پيوسته به خدا توكل نموده وسعادت و كمال و خير دو جهان را از او طلب نمايد ( ضمن تلاش و جديت ) . 4- همواره در حال خوف و رجا و انابه باشد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.