مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23934 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا با شكستن توبه مي توان دوباره توبه نمود؟
درباره اين كه اگر انساني توبه اش را شكست و مجدداً توبه نمود توبه اش قبول مي شود دليل آن خود آيات توبه است كه توبه يي را كه مورد قبول واقع مي شود مقيد به دفعه اول نكرده است و اگر توبه پس از شكستن توبه قبول نمي شد بايد گفته مي شد كه توبه تنها نوبت اول پذيرفته مي شود پس آياتي كه مطلق است و قيدي براي توبه از اين جهت نياورده خود دليل است كه توبه در هر حال پذيرفته مي شود توجه به چند نكته لازم است نخست اينكه توبه بايد حقيقي باشد و اينكه انسان به زبان توبه كند و در قلب قصد بازگشت به گناه داشته باشد اين توبه نخواهد بود دوم اينكه گناه را كوچك نشمارد چه اينكه در برخي احاديث آمده كه از گناهاني كه آمرزيده نمي شود اين است كه انسان بگويد كاش گناه من تنها همين گناه بود.
دليل ديگر اينكه خداوند توبه انسان را اگر چه پس از شكستن توبه قبلي باشد

ـ2299ـ
مي آمرزد اين است كه اگر با شكستن توبه ديگر آمرزش مطرح نبود بايد اينگونه افراد از رحمت خداوند مأيوس و نا اميد شوند در حالي كه يأس از رحمت خدا خود يكي از گناهان كبيره مي باشد.
در عين حال از نظر اخلاقي پي درپي شكستن توبه در واقع به تسمخر گرفتن آن است و دليل بر ضعف اراده و اعتقاد به نفس است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2300ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.