مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23938 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ضرورت پژوهش درباره اصول دين را بيان كنيد ؟
وقـتـي انـسـان مـطلع مي شود كه - عده اي از انسانهاي برجسته به عنوان انبياء آمده اندو خود را پـيام آوران از طرف خداي متعال معرفي كرده و از هيچ كوششي حتي بذل جان در راه هدف خود دريغ نكرده اند و تنها راه سعادت بي نهايت دنيوي و اخروي را درپيروي از خود دانسته و مخالفت با آنـهـا را مـوجـب شقاوت و بدبختي در دنيا و عذاب اخروي بي نهايت دانسته اند , - ضرورت ايجاب مي كند كه انسان در اصول دعوت آنهاانديشه كند و نبايد سستي و تنبلي يا خودكامگي و فرو رفتن در پـيروي از هوي و هوس مانع از انديشيدن در اصول دعوت آنها باشد كه قرآن هم چنين غافلاني را بدترين جنبندگان , و پست تر از حيوانات قلمداد كرده است . ( ان شـر الـدواب عـنـد اللّه الـصـم الـبـكـم الذين لا يعقلون ) ( انفال / 22 ) ترجمه : همانا بدترين جنبندگان درنزد خدا كر و لالهايي هستند كه حقايق را درك نمي كنند . اولـئك كـالانـعـام بـل هـم اضـل ( اعـراف / 179 ) تـرجمه : آنان مانند چهارپايان هستند بلكه گمراهترند .خلاصه رسيدن به منفعت و گريز از زيان , مطلوب فطري هر انسان است و پژوهش دربـاره اصـول ديـنـي كـه مـدعـي ارائه راه صـحـيـح بـسـوي منفعت بي نهايت و ايمني از ضرر بي نهايت است , ضرورت دارد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.