مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23942 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انواع شناختهاي انسان و قلمرو هر يك را بيان كنيد .
انواع شناختها چهار نوع است :1 - شناخت تجربي و علمي كه با اندامهاي حسي بدست مي آيد , هر چند عقل نيز نقش خود را در تجريد و تعميم ادراكات حسي ايفا مي كند . و قلمرو آن علم فيزيك و شيمي و زيست شناسي است . 2 - شناخت عقلي كه بوسيله مفاهيم انتزاعي ( معقولات ثاني ) شكل مي گيرد و قلمروآن منطق و علوم فلسفي و رياضي است . 3 - شـنـاخـت تـعبدي كه جنبه ثانوي دارد , و بر اساس شناخت قبلي از منبع قابل اعتماد و مخبر صادق حاصل مي شود كه , از پيشوايان ديني براي ما چنين شناختي حاصل مي شود . 4 - شناخت شهودي و عرفاني كه بدون وساطت صورت و مفهوم ذهني به ذات عيني معلوم ,تعلق مي گيرد و بهيچ وجه جاي خطا و اشتباهي ندارد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.