مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24016 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علّت دشمني شيطان با انسان چيست و چرا خداوند به شيطان مهلت داد تا به وسوسه انسان ها بپردازد؟
همچنان كه قرآن مجيد مي فرمايد شيطان دشمن آشكار ماست چرا كه او خود و همدستانش را براي وسوسه و گمراه كردن و در نهايت به جهنّم كشيدن انسان ها آماده و مهيا ساخته است. و علّت دشمني وي تكبّر او نسبت به آدم است; چرا كه آدم شايسته آن همه تكريم از ناحيه خداوند متعال شد به گونه اي كه شيطان هم مامور شد، تا مانند فرشتگان در برابر حضرت آدم سجده كند; امّا او از اين كار تخلّف كرد. و گفت: «انا خير منه مخلقتني من نار و خلقته من طين(1);من از او بهترم مرا از آتش آفريده اي و او را از خاك خلق كرده اي».
و اينكه خداوند شيطان را مهلت داد تا براي وسوسه انسان ها قيام و اقدام كند به خاطر اين بود كه شيطان عبادت هاي طولاني براي خدا انجام داده بود و به پاداش آنها خواسته وي كه از جمله همين مهلت خواستن بود پاسخ داده شد. در اين باره در قرآن كريم آمده است: «قال رب فانظرني الي يوم يبعثون * قال فانّك من المنظرين * الي يوم الوقت المعلوم(2); مرا تا روزي كه برانگيخته مي شوند]قيامت [مهلت ده * خداوند گفت: به درستي كه تو از مهلت داده شدگاني * تا روز وقت معلوم».
توضيح اين نكته لازم است كه اين پاسخگويي به سؤال شيطان زمينه يي براي ترقّي و تكامل روحي انسان ها نيز هست و در اين امر حكمتي نيز نهفته است; چرا كه وجود شيطان و وسوسه هاي او يكي از عواملي است كه با طرح راه ضلالت در كنار راه هدايت زمينه را براي انتخاب آزاد و در عين حال دشوار انسان فراهم مي آورد و در چنين زمينه اي، انتخاب راه هدايت و صواب از سوي انسان ارزشمند خواهد بود.

( بخش پرسش و پاسخ)

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره ص، آيه 76.
2 - سوره ص، آيه 78.

ـ747ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.