مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24017 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه اعمالي فرمان شيطان محسوب مي شود تا از آن اجتناب كنيم؟
درباره اينكه شيطان در ميان بندگان خدا به چه چيز امر مي كند، در دو آيه قرآن اشاره شده است; نخست: «انما يأمركم بالسوء و الفحشاء(1); يعني شيطان شما را به بدي ]سوء [و كارهاي قبيح ]فحشاء [فرمان مي دهد».
دوّم: «و من يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر(2); يعني و كسي كه از گامهاي شيطان تبعيّت كند]و از او پيروي نمايد[ به درستي كه شيطان به كارهاي زشت ]فحشاء[ و ناپسند ]منكر [امر مي كند».
بنابراين شيطان، انسان را به امور بد]سوء[ و قبيح ]فحشاء[ و ناپسند]منكر[ امر مي كند.
سوء در زبان عرب به آنچه كه در ذات خود مستحسن نيست گفته مي شود; چه اين امر در عمل باشد، يا در موضوع، يا در حكم; و چه در امري قلبي، يا در امر معنوي و يا غير آن باشد. سوء، متضاد حُسن ]خوبي [است(3).
و فحشاء به آنچه گفته مي شود كه در صورت و شكل به نحوي آشكار و بيّن، زشت و قبيح باشد; چه در عمل يا در گفته يا در موضوعي باشد(4).
و منكر، آن چيزي است كه عقل سالم، حُسن و خوبي آن را انكار كرده; بل به زشتي و قبح آن حكم مي كند(5).
بنابراين شيطان به تمامي اموري كه نزد شرع و عقل، زشت و بد و ناپسند شمرده شوند امر
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره بقره، آيه 168.
2 - سوره نور، آيه 21.
3 - التحقيق في كلمات القران، ج 5، ص 251.
4 - همان، ذيل ماده فحش.
5 - همان، ج 12، ص 239.

ـ748ـ
مي كند و اين امور گرچه از نظر مفهوم با يكديگر متفاوتند; ليكن در بسياري موارد از نظر مصداق خارجي متحد هستند و يك امر به اعتبارهاي مختلف هم بد و هم زشت و هم ناپسند به شمار مي آيد.
و انسان عاقل با پيروي از فرامين شارع مقدّس كه خود، عقل محض است از اوامر شيطان و وسوسه هاي او اجتناب مي كند.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ749ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.