مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24026 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا در نظام آفرينش وجود شيطان الزامي است و آيا نميتوان با تفاوت در كار نيك تنها انسان ها را تقسيم بندي كرد ؟
خداوند متعال حكيم است و تمام كارهاي او و احكامي كه براي بشر تشريع كرده و قرار داده تماما داراي حكمت ميباشد و اگر بعضي را نهي فرموده و حرام كرده داراي مفسده براي خود انسان ميباشد لذا در آفريدن شيطان نيز حكمتي بوده حال اگر ما به آن رسيديم كه رسيده ايم و اگر نرسيديم بايد بدانيم كه حكمتي حتما بوده كه او را آفريده است و ممكن است بگوئيم كه شيطان اراده و اختيار احدي را با وسوسه هايش از او نميگيرد ، بلكه او را فقط به راه باطل و ظلمتها ميخواند و وقتي انسان وسوسه هاي او را مي بيند نياز بيشتر خود را به پناهنده شدن به خداوند حس مي كند و ببيشتر از او كمك مي خواهد كه اين امر باعث تقربش به خداوند ميشود و محبوب تر او مي گردد و اگر در اثر وسوسه او، لغزشي برايش حاصل شود آن را با توبه فورا جبران نموده و اين دشمن خدا را رسوا مي كند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.