مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24034 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از آنجا كه ابليس از جنس آتش آفريده شده ، چگونه در قيامت آتش دوزخ در او اثر داشته و او را عذاب خواهد كرد؟
بر اساس آنچه در آيات قرآن كريم آمده است خداوند ابليس و به طور كلّي گروه جنيان را آتش گدازنده ( نارالسّموم ) و به تعبيري ديگر در سوره الرحمان از شعله درخشنده آتش ( مارج من نار ) خلق كرده است ؛ امّا حقيقت اين آتش و اين كه آيا اين آتش همين آتش اين دنياست بر ما پوشيده است .
اولاً : آتش داراي شدّت و ضعف است كه مرتبه شديد آن بر مرتبه ضعيف اثر مي گذارد و شكّي نيست در اين كه ابليس در آتشي كه بسيار شديد است افتاده مي شود .
ثانياً : آفرينش ابليس از آتش و اثر گذاشتن آتش بر او به جهت عذاب در عالم آخرت مانند آفرينش انسان از خاك است « و من آياته خلقكم من تراب » ولي اگر كلوخي را بر بدن شخصي بزنند احساس درد مي كند .
ثالثاً : عذاب به آتش و يا خاك تعلّق نداد ، عذاب به روح و نفس تعلّق دارد ؛ روح و نفسي كه يا در قالب جسماني آتش و يا در قالب جسماني خاك است . آتش و خاكي كه حيات ندارد احساس رنج و عذاب هم ندارد ؛ پس اين احساس در جسم آدميان و يا جسم ابليس كه آتش است ، متعلّق به روح است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.