مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24090 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

1 ـ لطفا ظلم راتعريف كنيد ومصاديق متعدد آنرا بيان كنيد ؟
ـ ظلم درمقابل عدل است يعني چيزي رادر غير محل مناسب خودش قرار دادن كه حقش نبوده است . مفهوم وسيع اين اصطلاح هرگونه انحراف تغييرموضع واقعي اشيا ءواعمال وصفات و عقايد راشامل مي شود وشامل سه قسم است :
1 ـ ظلم برخالق ، مثل شرك كه مخلوق را هم رديف خالق مي داند .
2 ـ ظلم برخلق ،هرنوع تعدي به افرا داز حيث مالي ، جاني وايماني و حيثيتي را ظلم مي نامند . مثل قتل ، ضرب .،مال كسي را تلف كردن ، آبروي كسي رابردن و . . . واز راه خير وسعادت كه راه خدا باشد آنها رابازداشتن كه ظلم بزرگي است .
3 ـ ظلم برخويشتن ، كه سرمايه وجودي خود را هدر دادن وبه بيراهه رفتن ، مثل گناه كردن .چون مصرف عمر. سرمايه خود را در غيرمسيرسعادت كه هدف خلقت است صرف كردن .وتمام لطمات جاني ومالي وحتي حيثيتي وايماني به خود ونفس حرام است ، چون ظلم است تمام گناهاني كه مانع اصلاح خود وجامعه مي باشد ظلم است وشرك بزرگترين است ،زيرا در نهايت راه سعادت اصلاح واقعي خود وجامعه كه توحيد باشد بسته مي شود .
منابع : درسهايي از قرآن آقاي قرائتي 2 ـ عدل الهي شهيد مطهري 3 ـ گناهان كبيره شهيد دستغيب

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.