مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24096 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ظلم امري نسبي است؟
يكي از انحرافات فكري معاصر، نسبيت مفاهيم اخلاقي است. چنين برداشتي از اخلاق، تزلزل شديدي در اخلاقيات ايجاد مي كند. به اين معنا كه دروغ گاهي خوب و گاهي بد است; دزدي گاهي خوب و گاهي بد است و...
در بينش ديني در جاي خود ثابت شده است كه مفاهيم ثابت اخلاقي وجود دارد; مفاهيمي كه متحول نمي شود. آنچه مي توان پذيرفت اين است كه در شرايط خاصي ممكن است يك حركت اخلاقي عنوان ديگري پيدا كند; براي مثال، زدن يتيم ظلم است; اما اگر با هدف تربيتي تنبيه شود، اشكالي در بين نيست چه بسا در اين موارد بتوان گفت كه ظلمي تحقق نيافته است، به هر صورت احتمال پذيرش نسبيت ظلم به اين معني قابل قبول است.ـ1807ـ
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1808ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.