مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24146 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا به شناخت انسان كامل نيازمنديم؟

زيرا انسان كامل، آيينه تمام نماي اوصاف فعلي خداوند است. براي شناخت كنه انسان كامل، چارهاي جز انسان كامل شدن نيست. در اين حالت است كه معناي اسم اعظم مشهود، و واقعيت «كتاب مبين» مبيّن ميگردد و نيز حقيقت «امّ الكتاب» آشكار، و عِدل قرآن كريم بودنْ واضح ميشود و شرط حِصْن بودن توحيد، احراز ميگردد و همه آنچه درباره «خليفة الله» شدن و متعلّم بيواسطه خدا قرار گرفتن و معلم فرشتگان شدن، به طور علم حضوري، يافت ميشود؛ نه آنكه به علم حصولي فهميده شود. اكنون كه دسترسي به آن مقام «عزيز المنال» ميسور نيست،چارهاي جز ترسيم مفهومي از آن منزلت كبرا و تصويري ذهني از آن مظهريت اتمّ نخواهد بود.
آية الله جوادي آملي

علي(ع) مظهر اسماي حُسناي الاهي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.