مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24170 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان در اين زمانه از گناهان اجتناب كرد و مومن واقعي بود
الف) در شرايط كنوني تهاجم فرهنگي براي آنكه مانند حضرت علي (ع) خدا ترس و غني از معارف اسلامي و الهي باشيم مطالعه و تامل و تكرار نصايح و مواعظ آقا اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه به خصوص ذكر موت و فناء و زوال دنيا و قدرت و جمال و بي وفائي دنيا و فريب آن و تاكيدهاي حضرت بر تقوا و خدا ترسي و معارف والاي نهج البلاغه با تلاش براي معاشرت با خوبان و پرهيز از معاشرت با اهل غفلت و معصيت و مواظبت بر انجام واجبات و ترك محرمات و شركت در مجالس علماء و انس با كتب اخلاق و عقايد و احكام و مطالعه زندگي و سيره انبياء وائمه عليهم السلام و اولياء و بزرگان و مداومت بر ارتباط با خدا در قالب دعا و مناجات و توسل، و آشنا شدن با آثار زيان بار بي بند و باري و گناهان و منكرات، مؤثر و مفيد خواهد بود.
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل
ب) تقوا از مهمترين آموزهها و تعاليم اديان الهي است. در قرآن مجيد، 258 مورد ماده وقي به كار گرفته شده است كه عمده آن در باب تقواي مصطلح است.
البته تقوا، عرصههاي مختلفي دارد: تقواي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فكري، قلبي و... كه هر يك بحث گستردهاي را ميطلبد.
قرآن مجيد در كنار توصيه به تقوا، راه تحصيل آن را نيز نشان ميدهد:
1- در آيه 21، سوره بقره عبادت را راه تحصيل آن دانسته است.
2- در آيه 63 همان سوره، توجه به محتواي كتابهاي آسماني و ياد كردن آن را موجب حصول تقوا شمرده شده است.
3- در آيه 179 نيز، قصاص را موجب بروز تقوا در جامعه دانسته است.
4- در آيه 183 نيز، روزه را باعث نيل به تقوا قلمداد كرده است.
5- در آيه 187 نيز، بيان آيات الهي را زمينه بروز تقوا اعلام كرده است.
6- در آيه 8 سوره مائده رعايت عدل را موجب رسيدن به تقوا دانسته است و... .
خلاصه آن كه اگر تقوا محور برنامه تربيتي اسلام ميباشد، راههاي آن نيز بيان گرديده است كه ميتوان آن را در دو عرصه طبقهبندي كرد:
1- عرصه نظري؛ در اين عرصه بايستي با تفكر و تعقّل پيرامون آفرينش و آفريدگار آن به تحصيل معرفت پرداخت و با مطالعه در كتاب تكوين و نيز قرآن مجيد و سير در آفاق و انفس، معرفتي استوار تحصيل نمود و جايگاه حقيقي خود را در جهان هستي شناخت.
2- در عرصه عملي؛ آنچه اصل بوده و راه اساسي تقواي عملي است، انجام واجبات و ترك محرمات است؛ كه هم خود تقوا است و هم زمينه را براي مراحل بالاتر تقوا فراهم ميسازد.
در هر دو عرصه، بايستي مطالعه و تفكر را سر لوحه كار قرار داد و با عمل آن را تقويت كرد.
در اين زمينه مطالعه كتابهاي زير توصيه ميشود:
1- ترجمه المراقبات مرحوم ملكي تبريزي
2- نامهها و برنامهها حسن زاده آملي
3- گامهاي آغازين در اخلاق عملي مهدوي كني
4- معراج السعاده احمد نراقي
5- منازل الاخره شيخ عباس قمي
6- مجموعه جهانبيني اسلامي شهيد مطهري
اميد است با تحقيق، مطالعه و تفكر، خداوند راههاي هدايت را به سوي
همه بگشايد كه فرمود: و من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا؛ كسي كه در راه ما جهاد و كوشش نمايد، راههاي خويش را به او مينمايانيم، (عنكبوت، آيه 69).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.