مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24175 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه حالت عرفان حقيقي در انسان حاصل مي گردد؟
پيدا شدن حالت عرفاني حقيقي در انسان در اثر پيمودن كامل مراحل علم و عمل به وجود مي آيد بهر نسبت كه انسان در راه شناخت خداوند اصول و اعتقادات ديني و تزكيه نفس و عمل به وظائف ديني فداكاري و تلاش بيشتري انجام دهد خداوند به او عنايت بيشتر خواهد كرد و قلب وي به نور معرفت و ايمان روشن تر خواهد شد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ18ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.