مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24178 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

طبق معناي برخي از آيات ، آيا عزت و ذلت تنها اختصاص به خواست خدا دارد؟
اين آيات هرگز به معناي جبر نيست ؛ توضيح آن كه ( ( عزت ) ) به معناي خلل و نفوذناپذيري است و كاملا بديهي است كه عزت به طور مطلق از آن خدا است . از طرف ديگر هر كس در راه خدا قدم بردارد وبه او متصل شود، داراي پناهگاه محكمي مي شود كه دشمنان قدرت رسوخ در آن و شكست آن را ندارند .ازاين رو خداوند مي فرمايد : ( ( العزة لله و لرسوله و للمومنين ) ) . و اگر در جاي ديگر آمده است : ( ( تعز من تشا و تذل من تشا ) ). ازاين رو است كه از غيرطريق و راه خدا، نمي توان به چنان عزت و سربلندي دست يافت . بنابراين راه رسيدن به عزت - كه همان ايمان و خداجويي است - با اراده انسان انجام مي گيرد و ثمره آن اين است كه خداوند بنده مومن را عزت مي بخشد .در مقابل نيز بشر با انتخاب خويش راه كفر و الحاد را برمي گزيند، كه در مقابل اين كار، خداوند او را ذ ليل مي سازد . بنابراين عزت و ذ لت به دست خدا است ؛ ولي گزينش راهي كه ثمره آن عزت يا ذ لت باشد به دست بنده است . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.