مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24206 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عقل چيست كه گاهي مي گوييم فلان مساله با آن جور در مي آيد يا نه ؟ آيا مبنايي براي مقايسه وجود دارد؟
عقل داراي احكام و اصول متفاوتي است يك رشته از اين احكام واصول قطعي و غير مبناي كار خود قرار داده اند .دسته ديگر مسايل پذيرفته شده درعلوم و يا عرفيات قابل ترديداست به گونه اي كه تمامي خردمندان از آغاز تاكنون آن را پذيرفته و است در مورد دسته اول اين اصول از احكام بديهي عقل بوده و بدون پذيرش آنها آدمي به ورطه سوفيسم و شكاكيت و انكار واقعيات كشيده مي شود .لذا جايگاه بلندي درمعارف بشري داشته و محور تمامي حركتهاي فكري وعلمي بشر هستند .به گونه اي كه انكار آنها مساوي با انكار جهان و واقعيات آن و همه فرآورده هاي دانش بشري است . براي نمونه اصل امتناع اجمتاع و ارتفاع نقيضين ،اصل جز و كل ، اصل امتناع اجتماع ضدين ،اصل علت و معلول و سنخيت علت و معلول و ... اين اصول همگي از احكام قطعي عقل نظري هستند و منطق نيز ابزار مقتدري براي كاربرد آن محسوب مي شود .البته اين بدان معني نيست كه هركس از خود اصلي بتراشد و آن را عقلي بداند اين مباحث مجموعه اي است كه بزرگترين مغزهاي بشر را در طول هزاران سال به خود مشغول داشته تا توانسته آنها را بيابند ،ارزيابي كنند و منطقي براي استفاده وكاربرد آنها بنا كنند .اما قسم دوم : اين قسمت چون مباني ديگري جز احكام بديهي عقل دارد قابل بحث است همه آنها پذيرفته نيست گرچه بسياري از آنها نيز قابل قبول هستند براي مطالعه بيشتر در اين زمنيه به كتاب ( ( اصول فلسفه و روش رياليسم ) ) مراجعه فرماييد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.