مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24280 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عوامل غفلت از ياد خداوند چه موارديست؟
به طور كلّي هر چه انسان را از ياد خداوند غافل كند از عوامل غفلت محسوب مي گردد امّا در روايات به شكل خاصّي تنظيم شده اند.
علائم غافل سه چيز است:
1. لهـو.
2. سـهو.
3. نسـيان.
لهو يعني سرگرمي سهو به معني اشتباهات و نسيان، فراموشي است.
سبب هاي غفلت عبارتند از:
فراموشي از نعمت دهنده و مشغول شدن به نعمت ها(دنيا).
آرزوهاي كاذب.
ترك ياد مرگ.
پيوسته سير بودن(روزه نگرفتن).
ترك مسجد.
اطاعت از آدم مفسد.
بي هدفي.
بي توجّهي به امام و رهبر.


ـ12ـ
موانع غفلت عبارتند از:
حفاظت بر نمازها به ويژه سر وقت خواندن.
قرائت قرآن.
اقدام به كارهاي نيك.
ياد قيامت.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ13ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.