مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24378 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا لقمه حرام و شبهه ناك در كمالات معنوي انسان نيز تاثير منفي دارد؟
آنچه مسلم است اين است كه اين گونه امور در شخصيت انسان مؤثر است، ليكن چگونگي تأثير آن به نحو علت معد و شرطي است، نه علت ايجابي و ايجادي. از اين رو تأثير به گونه اي نيست كه اختيار را از انسان سلب كند بلكه تنها مسير رسيدن به كمال معنوي را نزديك يا طولاني مي كند. به عبارت ديگر آهنگ و ميزان گرايش به سمت نيكي ها و بدي ها را كمتر يا افزونتر مي سازد. با توجه به آيه 27 سوره آل عمران كه مي فرمايد : {A{/Bتُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِ {w11-19w}{I3:27I}/}A}؛ {Mخداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مي سازدM}. مي توان دريافت كه عوامل وراثتي آزادي را از انسان نمي گيرد زيرا چه بسا انسانهاي زنده دل كه از انسانهاي مرده دل پديد آيند و برعكس (تفسير نمونه ذيل آيه).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.