-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2444 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

دختر چهار ساله ام حرف هاي زشت به زبان مي آورد چگونه او را وادار به ترك كنم ؟

اين كه شما به عنوان يك پدر به طور جد در فكر تربيت صحيح فرزند خود هستيد خيلي به جا و قابل تحسين است , اميدواريم در اين راه . تربيت صحيح فرزند با ارزشترين كار خانواده است و اين تربيت بايد از دوران كودكي آغاز شود كودك مانند نهال كوچكي است كه به آساني مي توان وضع او را با برنامه تربيت صحيح منطبق نمود پدران و مادران در پي ريزي بناي سعادت فرزندان سهم بزرگ و مسئوليت مهمي دارند خصوصاًمادر كه قسمت اعظم پرورش كودك برعهدهء اوست و در واقع كلاس تعليم و تربيت دامن مادر است . علي 7فرمود:قلب بچهء نورس مانند زمين خالي از بذر و گياه است . هر تخمي كه در آن افشانده شود مي پذيرد و در خودمي پرورد.()خدمت پدر اين است كه فرزند را با سرمايه هاي ايماني و سجاياي اخلاقي تربيت كند و او را براي (پـاورقي 1 ـ محمد تقي فلسفي . كودك , ج 1 ص 226

زندگي پاك و شايسته اي بسازد. علي 7مي فرمايد: بهترين ارثي كه پدران مي توانند به فرزندان خويش بدهند ادب و تربيت صحيح است ,()امام صادق 7مي فرمايد: از حقوق واجب فرزند بر پدر اين است كه اسم خوب براي (پـاورقي 2 ـ همان , ص 261

فرزند خود انتخاب كند و در ادب و تربيتش كوشا باشد()). شما يا مادر فرزند مي توانيد به دختران بگوييد اگر ديگر(پـاورقي 3 ـ همان , ج 2ص 4

حرف زشت به زبان نياوري برايت عروسك يا اسباب بازي مي خريم يا به پارك و تفريك مي رويم و...

البته با توجه با اين كه بچه شما چهار ساله است نبايد زياد فشار بياوريد امام صادق 7مي فرمايد: فرزند خود راهفت سال آزاد بگذار بازي كند).()بنابراين , سعي كنيد با رأفت و مهر و محبّت و بازي كردن با وي و در حين بازي (پـاورقي 4 ـ همان , ص 82

تذكر شدن اين كه حرف بد است شودآن حرف بد را از خاطره او محو كند.

علي 7مي فرمايد: كسي كه كودكي دارد بايد در راه تربيت او خود را تا سرحد طفوليت و كودكي تنزل دهد).()(پـاورقي 5 ـ همان , ص 130

])5ُگي قرواــپ ن انشاءالله . ضمنا بهتر است كتاب والدين و مربيان مسئول نوشته رضا فرهاديان را مطالعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.