مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24443 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عبادت خداچه نقشي در سرنوشت انسان دارد؟
عبادت؛ قرار دادن همه ابعاد زندگي در مسير خواست و رضاي خدا است. اين گونه رنگ خدايي زدن به كارها، تاثيرات مهمي در زندگي انسان دارد كه به گوشهاي از آنها اشاره ميشود:
1. عبادت، ذخيره آخرت است ؛ زيرا همه تلاشهاي او از بين ميرود؛ اما آنچه براي رضاي خدا و به دستور او انجام ميگيرد به صورت ذخيره در آمده و براي او باقي ميماند. قرآن ميفرمايد: آنچه نزد شما است پايان ميپذيرد و آنچه نزد خدا است، ماندگار است. (نحل، آيه 96)
2. عبادت، حاكيمت معنويت بر زندگي است. اگر هدف انسان در كارها خدا باشد و بتواند نيت و انگيزه و جهت كارهايش را در مسير خواست خدا قرار دهد و بنده او باشد (حتي كارهاي مادي مثل خوردن، پوشيدن، مسافرت، تحصيل و...) همه معنوي ميشود.
3. عبادت باعث سازندگي فرد و جامعه است. عبادت و توجه به خدا و پرستش او، چون همراه با ناديده گرفتن هوسها و تمايلات و تعاخر نداشتن نسبت به نژاد، لباس، زبان، زمين و شهر است و انس گرفتن با خدا و دل بستن به بينهايت قدرت و كمال و تشكر از صاحب نعمت است؛ اين مسائل در ساختن فكر و زندگي فردي و اجتماعي مردم نقش دارد. عبادت هم انسان را به صورت فردي، از بردگي هوسها، گناهان و شيطان نجات ميدهد و هم يك جامعه عابد كه خدا را ميپرستد، از پرستش طاغوتها و ستمگران و ابرقدرتها آزاد ميشود. عبادت هم فرد ساز است و هم جامعه ساز. فساد جوامع، بيشتر از گرايش به عبوديت و پرستش غير خدا سرچشمه و ريشه ميگيرد. (براي مطالعه بيشتر ر.ك: پرتوي از اسرار نماز، محسن قرائتي)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.