مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24463 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

شاخت خدا و عرفان چگونه است معناي اينكه در كنه خدا فكر نكنيد چيست تحصيل در حوزه و علاوه بر دانشگاه چگونه است؟
ستفاده از دروس حوزوي براي همه كساني كه علاقه و استعداد داشته باشند ممكن است و مخصوصا شما كه داراي فكري روشن و علاقه مند به تزكيه و تهذيب خود مي باشيد. در اين زمينه مي توانيد به مسؤول حوزه شهرستان خود مراجعه فرماييد و يا با استفاده از نوارهاي موجود در سازمان تبليغات و يا مراكز ديگر به فراگيري علوم حوزوي بپردازيد. حكما گفته اند؛ {Hالطرق الي اللَّه بعدد انفس الخلايق H}{M؛ راه هاي به سوي خدا به اندازه نفوس خلايق است M}» گرچه مجموعه راه هاي وصول به معرفت اللَّه را سه راه دانسته اند : 1- راه عقل و برهان هاي فلسفي 2- راه دل و فطرت 3- راه طبيعت اين راه ها با يكديگر متضاد نبوده و هر كس به فرا خور خود راهي را طي مي كند. البته اين ها همه راه هاي معرفت خدا هستند، بدين معنا كه عقل و دل به وجود او گواهي دهند و ترديدي در مورد او روا ندارند. اما وصول به خداوند راهي بس دشوار و سنگين است، گرچه حاصل آن نيز به اندازه همه هستي ارزشمند است. براي رسيدن به اين شهود حقيقت بايد منازل و مقاماتي را طي كرد كه گفته اند: {Hان بين العبد والحق الف مقام من نور و ظلمه H}{M؛ بين بنده و حق هزار مقام از نور و ظلمت است M} {Sاو را به چشم پاك توان ديد چون هلال # هر ديده جاي جلوه آن ماه پاره نيست S} عارفان براي سير سالكان در اين راه، صد منزل برآورد كرده اند كه برخي از آنها در كتابهايي مانند؛ منازل السايرين، خواجه عبداللَّه انصاري آمده است. البته بدون همراهي خضر طي مسير دشوار و چه بسا ناممكن است، بنابراين مي بايستي از رهروان اين راه استمداد نمود. {Sدر اين ورطه كشتي فرو شد هزار# كه پيدا نشد تخته اي بر كنارS} {Sكه خاصان در اين ره فَرس رانده اند# به «لا احصي» از تك فرو مانده اندS} عزيزا : كوتاه سخن آن كه راه راهي مشكل اما به غايت ارزشمند است و نياز به طلب و همت دارد. تهذيب نفس از هر گونه رذيلت اخلاقي و حيواني مقدمه ورود است. اخلاص عمل براي خدا و خالي شدن از هرگونه شرك سكويي ديگر براي اين حركت است. {Hمن كان للَّه كان اللَّه له H}{M؛ هر كس براي خدا باشد خدا براي او خواهد بود M} پيامبر خدا فرمود: {Hمن اخلص للَّه اربعين يوماً فجر اللَّه ينابيع الحكمة من قلبه علي لسانه H}{M؛ كسي كه چهل روز عمل خويش را براي خدا خالص كند خداوند چشمه هاي حكمت را از قلب او بر زبانش جاري مي كند M} بلي قلب و دل اگر چون آيينه اي از زنگار شرك و ريا و گناه پاك گرديد، حقيقت در آن تجلي مي يابد. گرچه سخن در اين زمينه بي پايان است ولي ناچاريم به همين قدر اكتفا كنيم كه : {Sگر در خانه كس است # يك حرف بس است S}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.