مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24646 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا صحبتهاي لغو و بيهوده و لهو و لعب در حال نماز و غير آن آثار منفيدارد
هيچ حركتي نيست كه از انسان سر بزند و در او اثر نداشته باشد و از

جمله واردات و صادرات سمعي ؤ بصري انسان است. طعامه در فلينظر

الانسان الي طعامه (عبس آيه 24) در روايتي از امام صادق به علم; يعني،

آنچه كه از طريق گوش به وجود خود ميافزايد تفسير شده. لهو و لعب و آنچه

كه حرام است در كدورت وجود انسان تاثير مستقيم دارد و آنچه كه حرام

نباشد اثر خود را ولو كم دارد و كسي كه درصدد تكامل خويش از راه

معنويات است در اين موارد بايد سخت مواظب خود باشد. چنانچه يك

لقمه حرام يا شبهه ناك تا چهل روز در وجود انسان اثرش باقي است،

همچنين است لقمهاي كه از طرف گوش انسان وارد ميشود. خداوند در

مورد موئمنين ميفرمايد: ((و الذين هم عن اللغو معرضون)) (موئمنون آيه 23)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.