مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24771 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نفس چيست وچگونه در مهار نفس دچار افراط وتفريط نشويم ومنظور از رياضت هاي شرعي چيست ومحدوده آن تا چه حد است ؟
نفس معاني مختلفي دارد؛ ازجمله : 1- درفلسفه نفس جوهري است كه ذاتا مجرد ولي درفعل مادي است ؛ يعني به كمك اسباب و لوازم مادي افعال خود را انجام مي دهد؛ مانند نفس انساني كه از جنس ماده نيست ولي افعال خود را از طريق اعضا و جوارح بدني انجام مي دهد .در اين معنا نفس در مقابل ( ( روح ) ) قرار مي گيرد كه جوهري است ذاتا و فعلا مجرد .2- در اخلاق نفس به حقيقت وجود آدمي كه از آن به ( ( خود ) ) تعبير مي كنيم گويند .اين ( ( خود ) ) داراي مراتب و درجاتي است ؛ از جمله ( ( نفس اماره لوامه مطمينه ) ) كه اينها همه مراتب يك حقيقتند نه چند حقيقت متباين . بنابراين مهار كردن نفس × يعني كنترل خويش و اين كنترل نيز مراتبي دارد : كنترل از گناه و نافرماني پروردگار .اين مرتبه براي همگان لازم و واجب است . كنترل از مكروهات و آنچه نزد خداوند نامطلوب است . كنترل از مباحاتي كه آدمي را از خدا غافل و به دنيا وابسته مي كند .اين مرحله را كه بالاترين حد كنترل نفس است ( ( ورع سالكين ) ) گويند كه از هرچه غير خدايي است چشم مي پوشند تا آني به غير خدا سرگرم نباشند .افراط در اين راه زماني است كه انسان ديگر نيازهاي واقعي را رها كند و تدبير لازم را براي سلامت جسم و تامين معيشت ننمايد و گاه بالاتر از اين چنان سرگرم برخي از مستحبات شود كه ديگر مسووليت هاي اجتماعي را به فراموشي سپارد .لذا از اين روست كه عارفان بالله دم از رياضت شرعي مي زنند؛ يعني در راه رياضت و مبارزه با هواهاي نفساني همواره بايد مواظب احكام شريعت بود و از آنچه كه دين مبين اجازه نداده است ؛ مانند برخي از رياضات مرتاضان چشم پوشيد و همواره با چراغ شرع در طريق حقيقت گام برداشت . ( براي آگاهي بيشتر ر.ك : ( ( چهل حديث ) ) امام خميني ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.