مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24773 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا نفس بدون بدن مي تواند تكاملي داشته باشد؟
نفس همان گونه كه در عالم مادّه و جسم بدون حركت و تكامل جسماني تحقق و وجودي ندارد، بدون ابزار مادّي يعني بدن، تكامل و رشد نمي يابد. و از آنجا كه حركت از قوّه به فعل يا حركت از نقص به كمال، در جهان مادّه و در ظرف زمان و مكان انجام مي گيرد، تكامل نفس، تنها در عالم مادّه معني و مفهوم پيدا مي كند و زماني كه نفس از بدن مفارقت حاصل كند آنچه وجود پيدا مي كند در عالم برزخ و عالم قيامت تجسّم كمال ها و نواقص است.
البته كمال انساني نفس در شعاع حركات معنوي است. به عبارت ديگر، حُسن فاعلي، انگيزه انسان و عقيده درست و صحيح او مي باشد.
عالم برزخ، عالم مادّه و استعداد نيست، بلكه مثال عالم مادّه است و مرحله تجسّم اعمال دنيوي است نه مرحله عمل كردن.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.