مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24774 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به چه دليل نفس، مجرد است؟
هر يك از انسان ها خود را به علم حضوري ادراك مي كنيم; در نتيجه ذات ما به وجود خارجي خود(و نه به صورت ذهني اش براي خود) حاضر است و هر چه براي خود حاصل باشد، قائم به ذات خود خواهد بود. زيرا نه نيازمند موضوعي است كه بر آن عارض شود و نه نيازمند مادّه است تا صورت جسماني آن باشد. پس نفس، جوهري مجرد است.
شاهد اينكه، نفس ناطقه انسان در بعضي افعال هم چون ادراك خود و ادراك ادراك خود و نيز ادراك قواي خويش از بكارگيري ابزار مادّي(بدن) بي نياز است و آنچه در فعل خود از ابزار خود مادّه بي نياز باشد. در ذرات خود نيز از آنها مستغني است.
همچنين قواي جسماني در اثر كار زياد خسته و فرسوده شده از عمل باز مي مانند. همچنين وقتي كه فعل دوم اين قوانين ضعيف تر از فعل اولشان باشد، قادر به ادراك نخواهند بود. مثل اينكه قوه شنوايي پس از شنيدن اصوات بلند، قادر به درك آواي ضعيف نيست امّا قواي غير جسماني از بسياري افعال خسته نمي شوند و در عين حال توانايي ادراك امور قوي بعد از ضعيف و بالعكس را دارند.
از آنجا كه قوّه عاقله از كثرت تعقلات فرسوده نمي شود و همچنين قادر به درك معقولات ضعيف پس از ادراك معقولات قوي است، از سنخ قواي جسماني نخواهد بود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.