مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24779 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- اگر بحث نفس مطرح است چرا نفس من بايد خراب باشد . بدون تكليف و گناه ؟
خوبي و بدي صفت اصلي روح ونفس بشر نيست كه از اول مجبور به رفتار و عقايد انحرافي و يا مجبور به اعمال و رفتار خوب باشد بلكه برعكس ؛ انسان از اول خلقت يعني: در نفس و جان و روح آدمي پيمان توحيد بسته شده است. يعني : گرايش به مبدء اعلي دارد و در واقع نفس ايشان موجودي نوراني است و يكي از ابعاد رواني مطرح در روانشناسي است وجود دارد و با اندك تأملي درك ميشود و در علم انسان ثابت شده كه تمام اقوام و ملل جهان دنبال معبودي و لو خرافي بوده اند و لو به صورت پرسش بت ( گرايش به معبود را داشته اند ) البته حكمت خداي متعال به اين تعلق گرفته كه انسان سعادت و شقاوت كه نتيجه انديشه و عمل صالح است خودش انتخاب كند و در ميان تضاد ها به تكامل برسد. پس انسان به حكم عقل 2 وظيفه بر عهده دارد :
1- اينكه نورانيت و صفاي نفس روح خود را با وابستگي و دلبستگي به امورات دنيوي آلوده و غبار گرفته نكند.
3- با مجاهدت و تلاش نفس خود را به اطاعت آگاهانه از خدا و فضائل و كمالات اخلاقي آراسته كند .
و اما در مورد تفاوت درجات روشن است كسي كه به اختيار خود راه سعادت را بر ميگزيند و تقوي پيشه مي كند مقرب خداي متعال مي شود و كسي كه به اختيار خود راه ضلالت و شهوات دنيوي را انتخاب مي كند از حيوانات هم پست تر مي شود زيرا؛ كه حيوانات در خشونت و شهوت طلبي خود حق انتخاب ندارند و لي چنين انسانهايي به ميل خود چنين به منجلاب فرو مي روند . قرآن كريم نيز بر اين قدرت مانور انسان بين بي نهايت ذلت و پستي و بي نهايت سعادت و نورانيت صحه مي گذارند و در مورد برخي انسانها ميفرمايد: { اولئك كالانعام بل هم اضل } ( 2) آنها مثل چهارپايان هستند بلكه بدتر از چهارپايان . در مورد دسته مقابل مي فرمايد: { في جنات النعيم } ( 3) يا { يا ايتها النفس الطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه } ( 4) يعني : اي نفس به اطمينان و يقين رسيده ! به نزد پرودگارت باز گردد در حاليكه خدا از تو و تو از خدا خوشنود هستيد اين نوسان و قدرت مانور بين 2 هدف ( بسيار دور از هم ) فقط ويژگي انسان است.
منابع :
1- سوره مباركه نازعات , آيه 4
2- سوره مباركه اعراف , آيه 179
3- سوره مباركه واقعه , 12
4- سوره مباركه فجر , 28

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.