مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24829 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا خواندن نماز هر روز و شب كار تكراري نيست؟
اگر غرض و هدف در كار معلوم نباشد، فعاليتهايي كه براي آن انجام گرفتهخسته كننده، تكراري و بيمعنا به نظر ميرسد. اگر ندانيم كه يك بنا براي چهمنظور آجرها را روي هم ميگذارد، كار او به نظر كاري تكراري و بيدليلخواهد آمد؛ ولي چنانكه بدانيم قرار است ساختماني ساخته شود كه افراديدر آن سكونت پيدا كنند ديگر كار چندين روزه و چند ماهه بنا و كارگر بي معناو تكراري نخواهد بود.
در نماز نيز همين منطق حكمفرماست. به چند نكته توجه كنيد تا موضوعروشن شود:
1. انسان در سير و سفري سخت و دشوار است و به سوي هدفي بزرگ ومتعادل در حركت است: «يا ايها الانسان انك كادح الي ربك كدحاًفملاقيه؛ اي انسان تو با رنج و سختي به سوي پروردگارت در حركتي تا او راملاقات كني»(انشقاق/ 6)
وقتي چنين هدف بزرگ و ارجمندي در كار است بايد همواره ابزاري در كارباشد كه به انسان يادآوري كند وگرنه مقصود فراموش ميشود و او در پيچ وخم زندگي از همه جا بي خبر در راه خواهد ماند، اگر كسي بخواهد به قلهايبزرگ صعود كند و يا غاري بزرگ را در دل زمين طي كند نيازمند است كه درمقطع و گذرگاه، مسير را بررسي و به علائم و نشانهها توجه كند تا راه را گمنكند وگرنه در پيچ و تاب غار گم خواهد شد و يا اگر در جادهاي طولاني بهطرف مقصدي در حركت هستيد اگر تابلو و نشانهاي در كار نباشد انسان بهمقصد نخواهد رسيد .
نماز يادآوري كننده و تابلويي است كه در همه مقاطع زندگي به كار ميآيد وبراي يادآوري ضروري است. «و اقم الصلوة لذكري؛ نماز را به خاطر يادمن بپادار»( طه، 14)
2. معرفت نعمتهاي الهي و شكرگزاري در درگاه او؛
شناخت نعمتهاي الهي و نعمت بخش هستي و شكرگزاري در درگاه اوموضوعي است غير قابل ترديد و هر وجدان سالمي بر ضرورت آن تاكيدميكند بي ترديد نماز جلوهاي از شكرگزاري به درگاه خداوند است.«فليعبدوا رب هذا البيت * الذي اطعمهم من جوع و آمنهم منخوف؛ پس پروردگار اين خانه (كعبه) را بپرستيد كه شما را سير كرد و امنيتبخشيد»(قريش 2 و 3)
اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا نعمتهاي الهي هر روز تجديدنميشود؟ آيا هر روز و هر شب و هر ساعت و هر لحظه نعمت تازهاي به ماارزاني نميشود؟
هر نفس نو ميشود دنيا و ما بي خبر از نو شدن اندر بقا
عمر همچون جوي نونو ميرسيدمستمري مينمايد در جسد
(مولوي)
پس هر نماز شكري است در برابر نعمتهاي تازه خداوند و البته كه:
از دست و زبان كه برآيدكه از عهده شكرش به در آيد«سعدي»
شكر منعم واجب آيد در خردورنه بگشايد در خشم ابد«سعدي»
سرببخشد، شكر خواهد سجدهاييا ببخشد، شكر خواهد قعدهاي«مولوي»
3. انسان هر روز نيازهاي جديدي دارد كه آن را ميطلبد. نماز كه زيباترينشكل و هندسه توجه به خدا است. مناسبترين فرصت براي درخواست ودعاي به درگاه او است.
گفت وقت فقر و تنگي دو دستجست و جوي آزموه بهتر است
درگهي را كآزمودم در كرمحاجت تو را بان جانب برم«مولوي»
پس همان گونه كه آدمي نيازهاي تازه دارد، بايستي نمازهاي تازه نيز داشتهباشد.
4. بدن انسان همواره نياز به آب و غذا و هوا دارد تا به حيات خود ادامه دهدو سلامت بماند. روح و روان انسان نيز براي سلامت خود نياز به تغذيهمناسب فكري و روحي دارد. نماز تغذيه منظم و برنامه ريزي شده براي روح وروان انسان است.
5. ظاهر برخي از كارها تكراري است؛ ولي در مجموع هدفي را تعقيبميكند و بدون همان كارهاي به ظاهر تكراري به نتيجه نخواهد رسيد. وقتيبراي احداث جادهاي به تونلي نياز ميشود، كندن هر سنگ و خارج كردنخاكها كارهايي مشابه و تكراري اند؛ ولي بدون اين كه اين روش دنبال شود،تونل گشوده نميشود و راه باز نميگردد.
هر نماز به نظر ميرسد با نماز قبلي مشابه است؛ ولي حقيقت آن است كه هرنماز انسان را يك پله بالاتر و يك قدم به هدف نزديكتر ميسازد.
در آيه پاياني سورة علق ميخوانيم: «سجده كن و نزديك شو.» «علق 20»

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.