مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نماز اولين چيزيست كه از انسان سوال ميشود
نماز اولين

چيزي است كه در قيامت حساب رسي ميشود;

زيرا سرچشمه و علت ساير اعمال خوب و بد انسان

است چنانچه آيه قرآن ميفرمايد: ((ان الصلاه تنهي

عن الفحشا و المنكر; نماز علت دوري از زشتيها و

بديهاست)) لذا پيامبر اكرم(ص) فرمودهاند: نماز

((ميزان)) است از طرفي فرمودهاند ((الصلاه عمود

الدين; نماز عمود دين است)). پس با اين همه

اهميت ونقش اساسي و كليدي آن در رفتار و گفتار و

ديانت افراد طبيعي است كه در قيامت، هنگام

رسيدگي به اعمال، اول وضعيت نماز افراد رسيدگي

شود. كه خود بخود وضعيت ساير اعمال نيز روشن

ميگردد. ((ان قبلت قبل ما سواه و ان ردأت ردأ ما

سواه; اگر نماز قبول شد عبادات غير آن هم قبول

ميشود و اگر ردأ شد بقيه هم ردأ ميشود.))

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.