مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24937 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

حكم نماز و روزه در محل تدريس كه از وطن اصليام 80 كيلومتر فاصله داردچيست
مطابق فتواي حضرت آيت الله فاضل بنابر احتياط واجب نماز

شكسته وروزه هم نميتوانيد بگيريد. چون حضرت آيت الله فاضل دراين

مسئله فتوي ندادهاند واحتياط واجب نمودهاند ميتوانيد در اين مسئله از

مرجع تقليد ديگري تقليد كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.