مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24947 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تمام خواندن نماز شكسته و شكسته خواندن نماز تمام چه حكمي دارد
هرگاه شخصي به گمان اين كه نماز را تمام خوانده باشد و بعدا

متوجه شود كه نماز شكسته بوده، چنانچه وقت باقي باشد بايد نماز را طبق

وظيفه اعاده نمايد، و اگر وقت گذشته باشد بايد به صورت شكسته نماز را

قضا نمايد.

همچنين اگر شخص نماز را بايد تمام بخواند; ولي به صورت شكسته

خوانده ؤ در هر صورت ؤ نمازش باطل است. بنابر اين، اگر در وقت است نماز

را اعاده كند واگر وقت گذشته است نماز را قضا نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.