مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24975 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تاريخ وجوب نماز از چه زماني مي باشد
تاريخ شروع نماز; يعني، تاريخ واجب شدن نماز در اسلام از صدر

اسلام در زمان پيامبر اكرم(ص) و در آغازين روزهاي بعثت و رسالت حضرت

بوده كه نوشتهاند. حضرت رسول(ص) با اميرالمومنين (ع) و حضرت

خديجه نماز ميخواندهاند و اين نشان ميدهد كه در ابتدا همان روزهاي اول

بعثت حضرت دستور نماز بوده با اينكه هنوز مردم با دين اسلام آشنا

نبودهاند و به اين دين مشرف نشده بودهاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.