مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24996 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا نماز شب موجب نورانيت انسان ميگردد
آدمي موجودي است كه از دو بعد حيواني و روحاني ساخته شده

است. اين دو بعد در كشمكش با يكديگرند. هرگاه بعد جسماني و حيواني

غلبه نمايد، گردش آدمي بيشتر بدان سو خواهد بود و هرگاه كه جنبه روحاني

تقويت شود، گرايشهاي متعالي در او نيرومندتر خواهد شد. مولوي

ميگويد:

و آن سوم هست آدميزاد و بشراز فرشته نيم و نيمش زخر

نيم خر خود مايل سقلي بودنيم ديگر مايل علوي شود

تا كدامين غالب آيد در نبردزين دو گانه تا كدامين برد نرد

از اهداف مهم دستورات و برنامههاي ديني حفظ اين تعادل در وجود

آدمي است. اگر فرمان روزه صادر شده; اگر اين همه به خواندننماز

سفارش شده و.. همهبدان جهت استكه آدميتك بعدي نشود و همه چيز

را در عرصه ماديات خلاصهنبيند.

نماز شب از عمدهترين وسايلي است كه در كاهش بعد حيواني تاثيري

شگرف دارد. فرو نهادن خواب شيرين، و به نماز ايستادن در حالي كه همه در

خوابند و نيز استفاده از الهامات سحري و بهجت و سرور معنوي ؤ كه در آن

لحظات عايد انسان ميگردد ؤ از ثمرات نماز شب است.

نماز شب تا آن اندازه كارساز است كه خداوند به پيامبر خويش فرموده

است: ((و از شب، زماني را به نماز شب بپرداز، بدان اميد كه خداوند تو را به

مقام محمود واصل نمايد)). با تقويت جنبههاي روحاني و معنوي در انسان،

زمينه بيشتري براي درك انديشههاي متعالي و قرب به خدا حاصل ميگردد;

چنان كه با تقويت بعد حيواني، آدمي در عرصههاي مناسب آن رشد خواهد

كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.