مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24998 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وقت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا چه زماني است
وقت نماز ظهر آن است كه اگر چوب يا چيزي مانند آن را، راست در زمين

هموار فرو برند. صبح كه خورشيد بيرون ميآيد سايه آن به طرف مغرب ميافتد

و هر چه آفتاب بالا ميآيد اين سايه كم ميشود و به آخرين درجه كمي ميرسد،

و قتي سايه به آخرين درجه كمي رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت معلوم

ميشود ظهر شرعي شده است و ميتواند نماز ظهر را بخواند. پس وقت نماز

ظهر از اول ظهر است تا چهار ركعت به مغرب مانده.و وقت نماز عصر موقعي

است كه به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد و مغرب زماني

است كه خورشيد پس از فرو رفتن و ناپديد شدن سرخي در طرف شرق پيدا

ميشود و تا وقتي كه آن سرخي از بين نرفته ميتواند نماز عصر را بخواند ولي

همين كه سرخي از بين رفت مغرب شده و وقت نماز مغرب است و ديگر

نميتواند نماز عصر را به صورت ادا بجا آورد و بعد از بجا آوردن نماز مغرب،

وقت نماز عشا است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.