-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:251 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا عدالت اجتماعي با آزادي منافات دارد؟
همان گونه كه نوشته ايد از كلمه «آزادي» برداشت هاي مختلفي مي توان كرد. مي توان آن را به معناي بي بند و باري و بي قانوني به كار برد و مي توان آن را در محدوده قوانين و رفتارهاي معقول تفسير كرد. روشن است كه در وادي تفسيرهاي گوناگون، هر كس از ظن خود معنايي براي آزادي در نظر گرفته و از همان زاويه به آن نگريسته است. {Sهر كسي از ظن خود شد يار من # از درون من نجست اسرار من S} به همين جهت است كه معناي مقدس «آزادي» در مذبح هاي گوناگون قرباني مي شود؛ قرباني هوس ها، بي قانوني ها، لاابالي گري ها، باندبازي ها و... . در اين عرصه پرفراز و نشيب، بايد در جست وجوي معناي منطقي و معقول از آزادي بود و آن را دقيقاً تفسير كرد و آن گاه از آن زاويه به بيرون نگريست. مسلماً آزادي به معناي بي قانوني نيست، حتي در ليبرال ترين جوامع، صدها بند و ماده قانوني محدوده ها را مشخص ساخته است و براي كمترين تخلف ها جريمه هاي سنگيني در نظر گرفته است و به شدت با كارهاي خلاف قانون برخورد مي شود. پس بايستي بر اساس هنجارهاي پذيرفته شده در هر جامعه، آزادي مطلق را محدود كرد وگرنه جامعه جهنمي از بي قانوني و شكستن حريم ها خواهد شد. آزادي معقول و قابل دفاع، آزادي در بيان انديشه ها، انتقاد سازنده، آزادي قلم، آن هم در وراي اصول غير قابل خدشه و پذيرفته شده است. اين نوع آزادي ها و محدوده آن در قانون اساسي تبيين شده و از نيازهاي جامعه براي رشد و كمال است. در مورد رابطه عدالت اجتماعي و آزادي، مي توان گفت: از آزادي ممكن است در راه عدالت اجتماعي بهره گرفت و نيز ممكن است در جهت عكس آن، بنابراين اين موضوع به برداشت و عملكرد افراد جامعه از آزادي بستگي دارد. البته آزادي هاي معقول، نوعاً نقش مثبتي در جهت اجراي عدالت ايفا مي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.