-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

  کد مطلب:25282 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟
به پيروان اديان الهي كافر نمي گويند، بلكه آنها را اهل كتاب مي نامند. كافر در اصطلاح اسلام يعني كسي كه خداوند را قبول نداشته باشد و بت پرست باشد. در معني ديگر كافر به معني كسي است كه حق را مي پوشاند و كتمان مي كند. و اديان وقتي يكي يكي عرضه شد و عقول مردم بالا رفت حق آن است كه مردم بعد از دينداري نسبت به دين خود و خدا وقتي دين كامل تر عرضه شد با عقل و تدبير خود بعلاوه نشانه هايي به نبوت پيامبر بعدي به دين بعدي گرايش يابند.
همين كه بر دين خود باقي ماند گويا نيمي از مباحث موجود در دين خود را قائل نيستند چرا كه نبوت پيامبر بعدي در دين قبلي تصريح شده است و پيامبر قبلي بشارت پيامبر بعدي را داده است و لزوم متابعت از پيامبر بعدي را گوشزد كرده است ولي در عين حال كسي كه اين دين بعدي را نمي پذيرد گويا دين قبلي خود را هم كامل نپذيرفته. و اين به معني عدم قبول دين خدا است چرا كه نمي شود يومنون ببعض الكتاب بود و تكفرون ببعض.
علاوه بر آن در تمامي اديان موجود تحريف هاي كلي صورت گرفته است كه اين سخن با دلايل يقيني به اثبات رسيده است و همين كه انسان به دين تعبد جويد كه دستبرد زده شده اين هم به معني عدم قبول دين قبلي است.
اگر منظور شما از كافر همين مخفي كردن حق باشد به نوعي از جهت اصطلاح كافر مي گويند ولي كافر حقيقي از نظر اصطلاح اسلامي، منكر خداوند را گويند.