-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12881)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12292)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8948)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1565)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1409)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25379 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گويند: زرتشت پيامبر بود، آيا اين سخن درست است؟

در مورد پيامبري زرتشت اگر چه بين عالمان اسلامي ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد، ليكن در مجموع ميتوان گفت كه زرتشت را به عنوان پيامبر آسماني پذيرفتهاند.

توضيح:

شهرستاني يكي از عالمان نامدار اسلامي، در كتاب الملل و النحل مينويسد: به عقيده پيروان مذهب زرتشت براي آنان پيامبراني مبعوث شدهاند. (1) علامه طباطبايي در تفسير الميزان ميگويد: معروف اين است كه زرتشت پيامبر بود و كتابي به نام اوستا داشت كه در زمان سلطه اسكندر بر ايران از بين رفت و بعد در زمان پادشاهان ساساني بازنويسي شد.(2)

در قرآن تنها يك مورد از مجوس (پيروان دين زرتشت) نام برده و در رديف اهل كتاب (يهود و نصار) قرار داده شدهاند.(3)

از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است: ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه؛ مجوسيان پيامبر داشتند و آنان وي را كشتند و كتابش را سوزاندند.(4)

شيخ طوسي در كتاب مبسوط در اين باره مينويسد: در دين زرتشت شبهه كتابي بودن وجود دارد.

برخي گفتهاند آنان اهل كتابند كه كتابشان بعداً نسخ و نابود شد و عدهاي ديگر گفتند: آنان اهل كتاب نيستند.(5)

نظر شيخ طوسي در اين باره آن است كه براي زرتشتيان كتاب آسماني وجود دارد و آنان اهل كتابند، ليكن بعداً از اين كتاب محروم شدند.

سپس ميافزايد: اين كه ميگوييم آنان اهل كتابند به اين دليل است كه علماي اهل شيعه همگي بر اين مسئله اتفاق نظر دارند و اخبار شيعه آن را تأييد ميكند.(5)

علامه حلي از عالمان بزرگ شيعه همانند شيخ صدوق، شيخ طوسي، ابوصلاح حلبي، ابن جنيد، سالار و ابن ادريس نام برده و نوشته است كه معتقدند زرتشتيها اهل كتابند. (6) علامه طباطبايي در تفسيرش آنان را اهل كتاب معرفي كرده است.(7)

بنابراين ميتوان گفت كه از منظر اسلام زرتشت پيامبر بود ليكن دينش تحريف شده است.

پينوشتها:

1 - توضيح الملل (ترجمه الملل و النحل)، ح 1، ص 381.

2 - تفسير الميزان، ح14، ص 392.

3 - حج (22)، آيه 17.

4 - شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، ح11، ص 96.

5 - شيخ طوسي، مبسوط، ج 4، ص 210.

6 - علامه حلي، مختلف الشيعه، ج1، ص 333.

7 - علامه طباطبايي، ج14، ص 358.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.