-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12551)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9760)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7977)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4526)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1408)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1060)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(736)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25810 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفاً ادياني را كه قرآن از آنها نام برده، نوشته و بفرماييد كه داراي چه ويژگيهايي هستند؟

الف: دين در فرهنگ توحيدي از اولين پيامبر تا آخرين آنها، يكي بيش نيست. انبيأ عظام، براي نشر همين دين واحد مبعوث شدهاند، ولي آيين و به تعبير قرآن منهاج (روش) آنها متفاوت است; لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا;(مائده،48)، براي هر گروه از شما ]پيامبران[ آيين و روشي مقرر كردهايم.

دين، يك قانون و راه الهي عمومي براي تمام امتهاست; ولي شريعت، راهي است كه براي هر يك از ملتها و يا پيامبراني كه بدان مبعوث شدهاند بر حسب شرايط و زمانها، آماده گرديده است.

ب: در قرآن از چند شريعت الهي نام برده شده است كه عبارتند از:

1. شريعت حضرت ابراهيم; بنابر آنچه در قرآن نقل شده و شواهد تاريخي نيز مؤيد آن است. از حضرت ابراهيم شريعت و كتاب مدوني بر جاي نمانده است.

از اين رو در بين پيروان اديان آسماني هيچ مكتب و گروهي را نميتوان يافت كه مدعي پيروي از شريعت ابراهيم باشند. هر چند كه آن حضرت در بين پيروان سه دين بزرگ ابراهيمي (اسلام، مسيحيت و يهود) از اعتبار و احترام خاص برخوردار است.

2. شريعت يهود; قرآن در ميان همة شرايع آسماني و پيامبران الهي گذشته، بيشترين شرح و تفصيل را به يهود و حضرت موسي اختصاص داده است.

در قرآن از چند جهت دربارة يهود بحث شده است.

الف ـ پيامبر; پيامبرشان حضرت موسي است. ايشان از پيامبران اولواالعزم (احزاب،7)، داراي الطاف خداوندي (صافات،114ـ122)، و كتاب آسماني به نام تورات (آلعمران،3) و... ميباشد.

ب ـ بخشي از تاريخ قوم يهود (بقره،67ـ73)، (اعراف،103ـ136) و...

ج ـ نعمتهاي خداوند بر آنان

د ـ اوصاف ناپسند و عمل كردهاي غلط يهوديان، مانند: تبديل نعمتهاي خدا (بقره،211)، پيمان شكني (بقره،63)، اسراف (مائده،32)، رباخواري (نسأ،161)، حرص، رشوهخواري، ظلم، فسق و فساد، عمل نكردن به تورات، تحريف آن و...

3. مسيحيت; از مسيحيت در جهات ذيل بحث شده است:

تولد حضرت عيسي (مريم،20)، اوصاف حضرت عيسي (نسأ،171)، كتاب ايشان (مائده،46)، اوصاف ناپسند مسيحيان، مانند غلو در دين (نسأ،171)، فراموشي عهد خدا (مائده،14)، بدعت رهبانيت (حديد،27)، پرستش راهبان و مسيح (توبه،31)، فسوق (حديد،27)، ادعاهاي بيجا (بقره،116) و...

4 و 5. صابئين و مجوس: واژة مجوس تنها يك بار در قرآن آمده است. (حج، 17) دلايل مختلفي ـ از جمله اين كه نام آنها در قرآن كنار اديان آسماني و در برابر مشركان قرار گرفته است ـ نشان ميدهد آنها دين و كتاب و پيامبري داشتهاند. در اين باره، رواياتي نيز وارد شده است; چنان كه در روايتي از پيامبر گرامي اسلامميخوانيم: مجوس، پيامبر و كتاب آسماني داشتند; پيامبرشان را به قتل رساندند و كتاب او را آتش زدند.(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي;، ج 11، باب 49، ص 96 ـ 98، دار احيأ التراث العربي.)

امروزه مجوس به پيروان زردشت گفته ميشود و يا دست كم پيروان زردشت، بخش مهمي از آنان را تشكيل ميدهند. برخي از محققان، مراد از مجوس را پيروان ماني ميدانند; چرا كه آيين مانوي در عربستان، پيش از اسلام رواج داشته و اعراب مانويان را به نام مجوس ميشناختهاند.

شهرستاني نيز در كتاب ملل و نحل، مجوس را اعم از زردشتي ميداند و اين ملت را به سه فرقة كيومرثيه و زروانيه و زرتشتيه تقسيم كرده است.(ر.ك: اعلام القرآن، دكتر محمد خزائلي، ص 547، امير كبير / الملل والنحل، شهرستاني، ج 1، ص 233 ـ 243، دار المعرفة، بيروت.)

البته تاريخ خود زردشت چندان روشن نيست و دوران او را قرنها پيش از ميلاد دانستهاند. از عقايد آنان نيز مطالب زيادي در دست نيست; ولي چيزي كه امروزه بيش از همه شهرت دارد، مسئله اعتقاد به دو مبدأ خير و شر و يا نور و ظلمت است; به اين ترتيب كه خداي نيكيها اهورا مزدا و خداي شر و ظلمت را اهريمن ميدانند و به عناصر چهارگانه، به ويژه آتش احترام بسيار ميگذارند تا آن جا كه آنها را آتش پرست ميخوانند و هر جا آنها هستند، آتشكدهاي كوچك يا بزرگ نيز وجود دارد.(ر.ك: تفسير نمونه، ج 14، ص 44 و 45 .)

صابئين:

واژة صابئين دوبار در قرآن آمده است: (بقره، 62;، حج، 17) واژة صابئين مشتق از مصدر صبأ و به معناي كساني است كه از دين خارج شده و به دين ديگري گرويدهاند. برخي از پژوهشگران آن را مشتق از ريشة عبري ص ـ ب ـ ع) به معناي فرو رفتن در آب (و به اصطلاح تعميد كنندگان) دانستهاند و اين گفته دور از اعتقاد آنها نيست; چرا كه صابئين براي آب، احترام خاصي قائلند; وجوه ديگري نيز گفته شده است.(ر.ك: اعلام القرآن خزايلي، صابئين / لغت نامة دهخدا.)

ذكر صابئين در رديف مؤمنان و يهود و نصارا نشان ميدهد كه آنان مردمي متدين به يكي از اديان آسماني بوده و به خداوند و قيامت نيز ايمان داشتهاند.

دربارة چگونگي آيين و اعتقاد صابئين، بين مفسران و علماي ملل و نحل اختلاف است. علت اختلاف دربارة اين طايفه آن است كه آنان اصرار زيادي در نهان داشتن آيين خود دارند و از تبليغ دين خود منع ميكنند.

به نظر برخي از محققان، آنان پيروان حضرت يحيي بن زكريا8 هستند كه به انحراف كشيده شدهاند. برخي از محققان نيز صابئين را از نظر محل سكونت و عقايد و كيفيت پيدايش به دو دسته تقسيم كردهاند:

يكي صابئين موحد كه از يهوديت و يا مسيحيّت به پرستش كواكب ميل كردهاند و ديگر صابئين مشرك كه از ابتدا، آيينشان ستاره پرستي بوده است.

البته تقسيمات ديگري نيز دربارة صابئين از سوي پژوهشگران مطرح است كه به جهت رعايت اختصار از بازگو كردن آنها خودداري ميكنيم.(ر.ك: اعلام القرآن خزايلي، صابئين.)

ناگفته نماند كه شماري از پيروان اين آيين، هم اكنون در خوزستان (كنار رود كارون) و اهواز، خرمشهر، آبادان و شادگان به سر ميبرند. جمعيت آنان رفته رفته كم شده، آيينشان رو به انقراض است.(ر.ك: تفسير نمونه، ج 1، ص 288 ـ 291 / ملل و نحل، مذهب صابئين / قاموس قرآن، سيد علي اكبر قرشي، مدخل صابي / تفسير كوثر، يعقوب جعفري، ج 1، ص 192 ـ 242، انتشارات هجرت / پژوهشي دربارة صابئين مؤلف.)

6. اسلام; شريعت اسلام، طبق آيات داراي ويژگيهاي ذيل است.

كتابش قرآن با ويژگيهاي منحصر به فرد (بقره،176)، پيامبرش، آخرين پيامبر (احزاب،40)، احكامش پيشرفتهتر و كاملتر از شرايع قبلي (صف،6).(ر.ك: درآمدي بر تاريخ اديان در قرآن، عبدالرحيم گواهي.)

در پايان، دو نكته شايسته ذكر است.

1. قرآن چون كتاب هدايت است نه تاريخ، در مورد اديان به مباحثي پرداخته است كه در راستاي هدايت انسانها مفيد است.

براي آگاهي بيشتر در زمينة تاريخ اديان به كتابهاي تاريخي، مانند تاريخ جامع اديان، جان ناس مراجعه كنيد.

2. توضيح و تبيين مطالبي كه در پاسخ آمده، نيازمند مجال و فرصت بيشتري است. لطفاً با جزيي كردن پرسش ـ در صورت نياز ـ در نامههاي بعدي ما را در اراية پاسخ ياري دهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.