-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12726)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8961)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4737)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1569)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25815 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اهداف پيروان حضرت عيسيغ در معرفي وي به عنوان پسر خدا چيست؟ آيا در قرآن در اين باره آيهاي وجود دارد؟

1. از نگاه تاريخي، بحث دربارة تثليث و ارتباط مسيح با پدر در سالهاي آغازين قرن چهارم به شدت رشد كرد.(مسيحيت و بدعتها، گريدي، ترجمة عبدالرحيم سليماني، طه، قم، 1377. ص.)

2. در چند و چون پسر خدا و عقيده به آن، ميان مسيحيان برداشتهاي متفاوتي وجود دارد: گروهي زير عنوان مونارشيستها براي رعايت دقيق انديشة يگانگي خدا، ديدگاه معروف به پسر خواندگي را پذيرفتند. براساس اين نگرش مسيح انساني بود كه در او روح خداوند ساكن شد. يعني هرچند مسيح معجزه آسا متولد گرديد; امّا او انساني بود كه به ميزان زيادي با قدرت الهي پر شده بود. گروه ياد شده، معتقد بودند كه چنين دركي از مسيح، در فهم يگانگي خدا هيچ مشكلي وجود ندارد. ديدگاه ديگر; يعني مكتب فكري روحي، معتقد بود كه مسيح بر روي زمين، ظهور موقت يك منجي الهي به شكل انسان بود. در ميان دو گروه ياد شده، فرقههاي فرعيتر با عقايد كم و بيش متفاوتي از آنچه ذكر گرديد نيز وجود دارد. يكي از مسيحيان در اين باره ميگويد: دريافت ما از طبيعت واحد خداي سه گانه چنين است: به خداي واحدي ايمان داريم كه طبيعت او بر سه صفت استوار است. خداي يكتا خود را به عنوان آفريدگار توانا و مولاي حيات آشكار ميسازد.

مسيحيان او را پدر يا پدر ما ميخوانند. همو پيام يا كلمه ازلي خود را در عيساي انسان بر ما متجلّي ساخت. همچنين وي داراي وجودي فعال و حيات بخش در مخلوقات است. (روح القدس)(كلام مسيحي، توماس ميشل، ترجمه حسين توفيقي، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، 1377، ص 76.). همين شخص در سخني ديگر ميگويد: اين لقب در عرف مسيحيان به معناي تولد جسماني حضرت عيسي از خدا نيست; بلكه هدف از لقب ياد شده آن است كه ايمان خود به ارتباط صميمانه و استوار حضرت عيسيغ را با خدا بيان كنند و اين مطلب را اعلام نمايند كه پيام ازلي و غير مخلوق خدا در عيسيغ ساكن شده است.(همان، ص 69.)

همانگونه كه عباراتي از خود مسيحيان درباره اين اعتقاد ذكر شد به نظر ميرسد انگيزة اين انتساب، عقيدتي بوده است; نه سياسي ـ اجتماعي. اين مطلبي است كه از قول برخي از مسيحيان بدان اشاره گرديد.

3. دربارة بخش دوم سئوال و اين كه ديدگاه قرآن در اين باره چيست بايد گفت قرآن كريم از انتساب حضرت عيسي مسيح به عنوان پسر خدا، به شدت مخالف است و تعبيرهاي تندي در اين باره دارد. از جمله آيههاي 90 و 91 سوره مريم.

4. اين كه اهداف مسيحيان از طرح چنين موضوعي چه بوده است! به نظر ميرسد از تحليل تولد حضرت عيسيغ عاجز شده و بيتوجه به توانمنديهاي خارق العاده معجزه الهي، دربارة آن اظهار نظرهاي ناقصي ابراز داشتهاند. آنان بر اين باورند ارادة خداوند بر نجات بشر در گسترة تاريخ به دو شيوه بوده است; شيوه نخست آن است كه پيام خود رابه نحو تمام و كمال در انساني مجسم كند كه او در همه آنچه ميگويد و انجام ميدهد خدا را براي بشر مكشوف نمايد. چنين راهكاري در مورد مسيحيان از طريق حضرت عيسيغ انجام گرديد. شيوه دوم وجود توانا و فعال وي در جهان است كه مسيحيان بدان عمل فراگير روح خدا ميگويند و معتقدند اين فعاليت خدا به مسيحيان اختصاص نيافته بلكه همه افراد بشر از اديان مختلف، تحت تعليم، ارشاد و نجات خدا هستند.(توماس ميشل، پيشين، ص.)

5. قرآن كريم در آيات متعددي با عقيده شرك آلود تثليث برخورد كرده است. كساني كه براي خداوند فرزند قائل شدهاند، حرفي زدهاند كه جا دارد آسمانها از هم پاشيده شود و زمين از هم بشكافد و كوهها پاره پاره گردند.(مريم،90ـ91)

نيز در جاي ديگر ميفرمايد: به خداوند يكتا و پيامبرانش ايمان آوريد و به تثليث قائل نشويد كه اين براي شما بهتر است.(نسأ،171) و يا اين كه ميفرمايد: كساني كه ميگويند خداوند يكي از سه خداست; كافر شدهاند.(مائده،73)

روشن است توحيد و تثليث هر دو نميتوانند صحيح و حق باشند; چرا كه يكي ميگويد تا خداي يگانه را نپذيري، وارد قلمرو اسلام و دين خداوند نشدهاي و شرط اوليه براي ورود به اسلام و باور به حقانيت آن، توحيد است; و بنابر عقيده دوم، تا تثليث را نپذيريم; مسيحي نيستيم و راه نجات انسان و سعادت او براساس اين ديدگاه، پذيرش تثليث است. فاصله ميان اين دو سخن، بسيار است.(براي مطالعه بيشتر: درآمدي به مسيحيت،، مري جوويور، ترجمه حسين قنبري، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم، 1381.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.