-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12878)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8947)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4734)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2473)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1563)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1408)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1224)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(986)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(866)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25935 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كدام پيامبر به هم سخن شدن با خدا ملقب شد؟ لطفاً توضيح دهيد.

پيامبري كه به سخن گفتن با خدا، يعني كليم الله معروف است، حضرت موسياست. توضيح اين كه: سخن گفتن خداوند متعال از راه وحي، به پيامبر خاصي اختصاص نداشته، زيرا خداوند با همة پيامبران به نوعي سخن گفته است، به خصوص با پيامبر اسلامدر شب معراج: وما كانَ لِبَشَرٍ اَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ اِلاّوَحيـًا اَو مِن ورايسًِ حِجابٍ اَويُرسِلَ رَسولاً فَيوحِيَ بِاِذنِهِ ما يَشأُ;(شوري،51) و شايستة هيچ انساني نيست كه خدا با او سخن گويد، مگر از راه وحي يا از پشت حجاب، يا رسولي ميفرستد و به فرمان او آن چه را بخواهد وحي ميكند. ولي در عين حال، خداوند متعال صفت كليماللهي را به حضرت موسياختصاص داده و ميفرمايد:مِنهُم مَن كَلَّمَ اللّهُ;(بقره،253) برخي از آنها]=پيامبران[ را خدا با او سخن گفت. كه با توجه به آن چه در سورة نسأ آمده است، مقصود حضرت موسيباشد:وكَلَّمَ اللّهُ موسيَ تَكليما; (نسأ،164) و خداوند با موسي گفت ] و اين امتياز از آن او بود.[ علّت اين امر را ـ كه از ميان پيامبران فقط حضرت موسيبه اين لقب اختصاص يافت، با آن كه خداوند با همة پيامبران سخن گفته است ـ شايد بتوان چنين بيان كرد: نزول وحي و سخن گفتن خداوند با پيامبران از راههاي مختلف صورت مي

گرفته است: گاهي از راه نزول فرشتة وحي، و گاهي از راه الهام به قلب و گاهي هم راه شنيدن صدا; به اين ترتيب كه خداوند امواج صوتي را در فضا و اجسام ميآفريده و از اين راه با پيامبرش سخن ميگفته است. از كساني كه اين امتياز ـ راه آخري ـ را به روشني داشته، موسي بن عمرانبود كه گاهي امواج صوتي را از لابهلاي شجرة وادي ايمن و گاهي كوه طور ميشنيد.( ر.ك:تفسيرنمونه، آيةاللهمكارمشيرازي و ديگران، ج 2، ص 252، و ج 4، ص 215، نشردارالكتب الاسلاميه. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.