-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12544)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9722)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7958)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4522)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2396)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1405)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1261)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1057)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(789)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(735)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26895 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معرفت ديني چيست؟

شناخت معرفت و دين در شناخت معرفت ديني امري ضروري است.

در عرف ما، مقصود از دين، شريعتها و آيينهاي الهي است، كه منشئي واقعي دارند; به اين معنا كه آنها را خداوند بر پيامبران وحي كرده است. بر اساس اين اصطلاح، دين، آييني است كه داراي عقايد صحيح و مطابق با واقع است و رفتارهايي را كه در رسيدن انسانها به سوي كمال و سعادت حقيقي تأثيري دارد، مورد توصيه قرار ميدهد. از آن جا كه آيينهاي الهي به جز آيين اسلام دست خوش تحريف قرار گرفتهاند، در حال حاضر يگانه ديني كه داراي اين ويژگيها است ـ يعني داراي عقايد صحيح و مطابق با واقع است، و رفتارهايي را كه در رسيدن انسانها به سوي كمال و سعادت حقيقي تأثير دارد، مورد توصيه قرار ميدهد ـ اسلام است. بر اساس اين تعريف، دين از دو بخش عقايد و دستورات عملي، يا به تعبيري از سه بخش اعتقادات، اخلاق و احكام ـ تشكيل شده است.

واژة معرفت در لغت به معناي مطلقِ علم و آگاهي است. و اصطلاحاً، معاني و كاربردهاي متفاوتي دارد. در مبحاث معرفت ديني، معرفتشناسي و معرفتشناسي ديني، همان معناي لغوي آن (مطلق علم و آگاهي) منظور است.

معرفت ديني چيست؟

با توجه به تعريفي كه از واژههاي دين و معرفت شد، اينك ميتوان به روشني معرفت ديني را تعريف كرد: معرفت ديني، مجموعة شناختهايي است دربارة آيينهاي الهي كه در بخشهاي عقايد، اخلاق و احكام و به عبارت ديگر، در بخشهاي عقيدتي و ارزشي، و به عبارت سوم، در ابعاد هستها و بايدها و نبايدها وجود دارد.

گرچه معرفت ديني به علوم اسلامي و معرفت متخصصان اسلامي اختصاص ندارد، و شامل معرفتي كه معمولاً عموم مسلمانان از دين اسلام دارند ميشود، ولي آشكار است كه معمولاً عموم مسلمانان معرفت خود را دربارة دين از علماي دين به دست ميآورند; علمايي كه علوم اسلامي را فرا گرفتهاند و در آن علوم متخصص شدهاند. در هر صورت، مجموعة شناخت ما دربارة بخشهاي دين، معرفت ديني است.

حقيقت معرفت ديني و معرفتشناسي ديني:

معرفت ديني، در مطالب فوق دانسته شد. خلاصه آن است كه معرفت ديني به دين تعلق دارد. از باب نمونه، پاسخ صحيح به اين مسأله كه آيا خداوند براي پيامبر9 جانشيناني نصب كرده يا انتخاب آنها را به خوبي مردم واگذار كرده است، معرفت ديني است، كه صحت و سهم آن بايد بر اساس كلام ]كه معرفتي درجه اول است[ مورد بررسي قرار گيرد.

اما اگر فراتر رويم و نفسِ معرفتهاي ديني را مورد بررسي قرار دهيم، و تنافي و تعارض آنها را با يكديگر و وقوع تحول را در آنها ملاحظه كنيم، و در يك كلمه به ارزيابي آنها بپردازيم، چنين پژوهشي معرفتشناسي ديني ناميده ميشود; كه اينگونه پژوهش، معرفتي درجه دوم است و متعلق آن، خود معرفت است; و نگرش در آن بيروني است.

البته آشكار است كه اين پژوهش به حوزة خاصي از معرفت ـ يعني معرفت ديني ـ اختصاص دارد.

در پايان يادآور ميشويم، مهمترين و اساسيترين مباحث معرفتشناسي ديني، ارزش و ابزارهاي معرفت ديني است كه ميتوان در معرفتهاي ديني، معرفتهاي صادق و حقيقي را از معرفتهاي كاذب و غير حقيقي تميز داد؟ بررسي اين مهم نيازمند تأليف حداقل يك كتاب است، كه بيان آن از حوصلة اين پاسخ نامه خارج است.(مباني معرفت ديني، محمد حسينزاده، ص 15ـ63، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.