-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفا اگر امكان دارد مسائلي را كه علما در آن اختلاف دارند بنويسيد؟

در مورد دانستن مسائل اختلافي علما در احكام مي توانيد به توضيح المسائل دو جلدي كه فتواي دوازده مرجع را جمع آوري نموده مراجعه كنيد. البته اختلاف در فتوا نه زياد است و نه قابل توجه , براي مثال مهم ترين مسئله در موارد ذيل است :

1ـ برخي از مراجع اهل كتاب را نجس مي دانند و جمعي اهل كتاب را پاك مي شمارند.

2 برخي از علما غنا و رقص را در شب عروسي جايز مي شمارند و بعضي غنا را جايز و رقص را در آن شب ,حرام مي دانند.

3ـ بعضي در پرداخت سهم سادات به سادات صاحبان خمس مجاز مي دانند , ولي بعضي از مراجع مي گويندپرداخت سهم سادات مانند سهم امام نيازمند به اجازه مرجع تقليد است .

4ـ اغلب علما تقليد از اعلم را واجب مي دانند , عده اندكي اعلميت را شرط نمي دانند.

5ـ جمعي از فقها بقا بر تقليد ميت را مطلقا جايز مي دانند, برخي ديگر معتقدند اگر ميت اعلم باشد بقا بر تقليدواجب است در غير اين صورت جايز است .

6ـ در تسبيحات اربعه بعضي از مراجع يك مرتبه گفتن را واجب و سه بار را مستحب مي دانند, جمعي از مراجع سه مرتبه را احتياط واجب فرمودند. شما مي توانيد به توضيح المسائل مراجع كه در دو جلد فتواي دوازده نفر از علمادر آن ذكر شده مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.