-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12882)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8949)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1565)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28663 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا فهم يك متن عين فهميدن مقصود صاحب آن متن است؟ و عناصر مفاهمه كدامند؟
در نگاه دانشمندان مسلمان با توجه به مبناهايي كه در ساختار زبان اتخاذ كرده اند، فهم يك متن يا يك كلام، آن است كه مخاطب به مراد و مقصود نويسنده يا گوينده برسد و اگر چنين نباشد، فهم او نادرست و در واقع نافهم خواهد بود. در نظر انديشمندان مسلمان در فرآيند مفاهمه پنج عنصر وجود دارد: 1- مفاهيم: مفاهيم در ذهن متكلم و مخاطب پيش از وضع و استعمال و دلالت وجود دارد. 2- الفاظ: الفاظ صرفاً صداهايي هستند كه به شكل خاصي ايجاد مي شوند و ابزار بياني براي ايجاد معاني در ذهن مخاطب مي باشند. 3- وضع: وضع عاملي است كه لفظ و معنا را به يكديگر مرتبط مي كند و كار استعمال و دلالت را سامان مي بخشد. 4- استعمال: متكلم با توجه به وضع و ارتباط لفظ و معنا، ابتدا معنا را در ذهن خويش تصور مي كند و سپس لفظ را در آن معنا به كار مي گيرد. اين كاربرد لفظ در يك معنا را - از آن جهت كه قابليت دلالت بر آن معنا دارد - «استعمال» مي گويند. 5- دلالت: مخاطب با توجه به وضع و ارتباط «لفظ» و معنا، ابتدا لفظ را مي شنود و سپس معنا را در ذهن خويش تصور مي كند. اين انتقال از لفظ به معنا را «دلالت» گويند. به نظر دانشمندان مسلمان، در علم اصول ارتباط صحيح ميان متكلم و مخاطب، صاحب متن و خواننده متن و در يك كلام تحقق مفاهمه، در گرو استعمال صحيح از ناحيه متكلم و فهم درست از ناحيه مخاطب مي باشد. بر اين اساس، فهم درست يا نادرست با مراد متكلم سنجيده مي شود. اگر مخاطب به مقصود گوينده يا صاحب متن رسيده باشد، فهم درست و مطابق با واقع حاصل شده است و اگر مخاطب به مراد گوينده و صاحب متن نرسيده باشد، فهم او نادرست و مطابق با واقع نخواهد بود. به بيان ديگر، در يك مفاهمه درست، معنايي كه در ذهن مخاطب ترسيم مي شود، بايد همان معنايي باشد كه مقصود متكلم بوده است. اين حكم اساسي با عنوان يك اصل در «هرمنوتيك» كلاسيك و نئوكلاسيك مورد پذيرش است. بر مبناي اين اصل، معناي نهايي يك متن، نيت مؤلف و يا گوينده آن است. اگر بتوانيم نيت و قصد گوينده را تشخيص دهيم، در حقيقت آن سخن و متن را فهميده ايم. در غير اين صورت در فهم آن متن و سخن ناكام مانده ايم. براي آشنايي بيشتر ر.ك: مباني كلامي اجتهاد، مهدي هادوي تهراني، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ اول 1377، ص 95 - 105. بنابراين اگر ما به مقصود صاحب متن رسيده باشيم، فهم آن متن عين مقصود صاحب آن متن خواهد بود؛ اما اگر ما به مراد صاحب متن نرسيده باشيم، صرف فهم آن متن مقصود صاحب آن متن را براي ما كشف نخواهد كرد. علاوه بر اين كه اساساً چنين فهمي نادرست و در واقع فهم نخواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.