-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12890)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12778)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8970)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1570)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:28667 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

پديدارشناسي چيست؟ ديدگاه هوسرل در اين رابطه را بيان فرماييد.
لف) «پديدارشناسي»(Phenomenology) به طور اعم رابطه ذهن و عين را در پرتو تازه اي مطرح كرده و درباره جايگاه علوم عيني و اثباتي و فهم دنيايي مدرن از خود و اصالت و معناداري اين خود فهمي، به نقد و ارزيابي مي پردازد. در واقع شاخه اي از پديدارشناسي پاسخ دهي به اين مسأله يا مسائل را بر عهده دارد: 1- آيا خودفهمي علمي دنياي مدرن قابل اتكا است؟ و يا اين كه براي فهم خود فهمي علمي جهان مدرن، (يعني براي يافتن منشأ معنا) به طور كلي بايد به چيزي بنيادي تر مراجعه كرد؟ 2- آيا خودفهمي ها و گفتمان هاي رايج دنياي مدرن، در حوزه هاي مختلف جامعه، فرهنگ، اقتصاد و سياست - كه جملگي بر آگاهي شفاف و بي مسأله، يعني بر خودفهمي ما و بر جهان فهمي ما، تأكيد مي ورزند - در ساختارهاي نهان و ناخودآگاه زبان و گفتمان نهفته اند و در حقيقت از عرصه آگاهي مستقيم انسان به عنوان فاعل شناسايي بيرون اند يا نه؟ ب ) پديدارشناسي از ديدگاه هوسرل(Husserl)، ابزار فلسفي فهم هستي بر حسب هستي روزمره انسان در جهان است. اساس پديدارشناسي وي مبتني بر اين بود كه كل حقيقت عيني يا علمي، نهايتاً در درون زيست - جهان تجربه انساني «مبنا» دارد. به عبارت ديگر هوسرل بر آن بود كه حقايق به اصطلاح علمي همه علوم را، بايد از نو در فعاليت هاي آگاهي انسان زمينه يابي كرد. هدف پديدارشناسي وي، بازگشت به تجربه زيست شدن (تجربه ماقبل نظري و ماقبل فلسفي) است؛ يعني، به حكم پديدارشناسي، معناي اوليه و اصيل و ازلي جهان عيني، همان شكل اشتغال آگاهي انسان بدان است. از سوي ديگر، معناي آگاهي ذهني ما شيوه اي است كه ذهن در مقابل جهان باز مي شود. ذهنيت و جهان زيست يكي است؛ يعني، ذهنيت، خود در خلق معنا حاضر است. براساس اين ديدگاه، ذهن و عين جدايي ناپذيراند و يكي به وسيله ديگري، در رابطه اي اوليه تعيين مي گردد. معناي جهان عيني و خارج از ذهن ما تنها از طريق آگاهي ساخته مي شود. جهان، واقعيت در خود نيست؛ بلكه واقعيتي براي آگاهي است و آگاهي نيز هيچ وقت آگاهي در خود نيست؛ بلكه آگاهي از چيز ديگري، يعني از جهان است. از اين رو معنا نه فقط در عرصه ذهن و نه فقط در جهان عيني، بلكه در رابطه ميان آن دو ظهور مي كند. جان كلام آن كه براساس پديدارشناسي هوسرل، انسان پيش از آن كه از هستي جداگانه خود و يا از هستي جداگانه جهان آگاه شود، در جهان هست. پس از ديدگاه او در فلسفه اي كه معنا را به آگاهي منفرد، منزوي و گسيخته از جهان محدود سازد، غير قابل دفاع است. هم چنين از نظر هوسرل علوم طبيعي، دچار بحران شده اند؛ زيرا ريشه خود را در جهان زيست انساني به دست فراموشي سپرده اند. حال آن كه براساس پديدارشناسي، بنياد يا زمينه علم و معرفت تنها در شواهد شهودي تجربه مستقيم آگاهي يافت مي شود. به هر صورت هوسرل در پي كشف تجربه استعلايي آن آگاهي است كه شناخت معتبر را توليد مي كند. وي مي كوشد در طرح فلسفي پديدارشناسي خود، به آن جهان بي واسطگي استعلايي دست يابد كه در آن، هستي با ظهورش در برابر آگاهي يكي و يكسان است. از اين نكته نبايد غفلت كرد كه پديدارشناسي هوسرل، به شكل هاي مختلف تعبير شده است. «مارتين هايدگر» با تحليل پديدارشناسانه خود از هستي انسان، تعبيري اصالت وجودي از آن به دست داد. «هانس گئورگ گادامر» و «پل ريكور»، تعابيري هرمنوتيكي از آن كردند و «ژاك دريدا» تعبيري شالوده شكنانه ازآن عرضه داشت. براي آگاهي بيشتر از ديدگاه هوسرل ر.ك: 1- فلسفه «هست بودن»،ژان وال، ترجمه: دكتر يحيي مهدوي 2- فلاسفه بزرگ،بريان مگي، ترجمه: عزت اللَّه فولادوند

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.