-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12829)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8972)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29013 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بر چه اساسي خداوند را عادل مي خوانيم؟
خداي متعال، بالاترين مراتب قدرت و اختيار را دارد و هر كار ممكن الوجودي را مي تواند انجام دهد يا ندهد بدون اين كه تحت تأثير هيچ نيروي مجبوركننده و مقهوركننده اي قرار بگيرد. ولي همه آنچه را مي تواند انجام نمي دهد بلكه آنچه را مي خواهد و اراده مي كند انجام مي دهد. و نيز دانستيم كه اراده او گزافي و بي حساب نيست، بلكه آنچه را كه مقتضاي صفات كماليّه اش باشد اراده مي كند. و اگر صفات كماليّه او اقتضاي كاري را نداشته باشد هرگز آنرا انجام نخواهد داد. و چون خداي متعال، كمال محض است اراده او اصالةً به جهت كمال و خير مخلوقات، تعلّق مي گيرد و اگر لازمه وجود مخلوقي پيدايش شرور و نقايصي در جهان باشد جهت شرّ آن، مقصود بالتَبَع خواهد بود يعني چون لازمه انفكاك ناپذير خير بيشتري است بتبَع آن خير غالب، مورد اراده الهي واقع مي شود. پس مقتضاي صفات كماليّه الهي اينست كه جهان بگونه اي آفريده شود كه مجموعاً داراي بيشترين كمال و خير ممكن الحصول باشد، و از اينجا صفت حكمت براي خداي متعال، ثابت مي گردد. برهمين اساس، اراده الهي به آفرينش انسان در شرايطي كه امكان وجود داشته باشد و وجود او منشأ بيشترين خيرات باشد تعلّق گرفته است، و يكي از امتيازات اصلي انسان، اختيار و اراده آزاد است و بي شك، داشتن نيروي اختيار امتيازات اصلي انسان، اختيار و اراده آزاد است و بي شك، داشتن نيروي اختيار و انتخاب، يكي از كمالات وجودي بشمار مي رود و موجودي كه واجد آن باشد كاملتر از موجود فاقد آن، محسوب مي شود. امّا لازمه مختار بودن انسان اينست كه هم بتواند كارهاي خوب و شايسته انجام دهد و بسوي كمال نهائي و ابديش گام بردارد، و هم بتواند مرتكب كارهاي زشت و ناپسند گردد و بسوي خسران و شقاوت جاوداني، سقوط كند. و البتّه آنچه اصالةً مورد اراده الهي قرار مي گيرد همان تكامل اوست ولي چون لازمه تكامل اختيار انسان، امكان تنزّل و سقوط هم هست كه در اثر پيروي از هواهاي نفساني و انگيزه هاي شيطاني حاصل مي شود چنين سقوط اختياري هم بالتَبَع مورد اراده الهي واقع خواهد شد. و چون انتخاب آگاهانه، نيازمند به شناخت صحيح راههاي خير و شرّ است خداي متعال، انسان را به آنچه موجب خير و مصلحت اوست امر فرموده و آنچه موجب فساد و سقوط اوست نهي كرده است تا وسيله حركت تكاملي او فراهم گردد. و چون تكاليف الهي به منظور رسيدن انسان به نتايج عمل به آنها وضع شده و نفعي براي خداي متعال در برندارد از اينروي، حكمت الهي اقتضاء دارد كه اين تكاليف، متناسب با تواناييهاي مكلّفين باشد، زيرا تكليفي كه امكان اطاعت نداشته باشد لغو و بيهوده خواهد بود. بدين ترتيب، نخستين مرحله عدل (بمعناي خاصّ) يعني عدالت در مقام تكليف، به اين دليل، ثابت مي شود كه اگر خداي متعال، تكليفي فوق طاعت بندگان، تعيين كند امكان عمل نخواهد داشت و كار بيهوده اي خواهد بود. و امّا عدالت در مقام قضاوت بين بندگان، با توجه به اين نكته، ثابت مي شود كه اين كار به منظور مشخص شدن استحقاق افراد براي انواع پاداش و كيفر، انجام مي گيرد و اگر بر خلاف قسط و عدل باشد نقض غرض خواهد شد. و سرانجام، عدالت در مقام دادن پاداش و كيفر با توجه به هدف نهائي آفرينش، ثابت مي گردد. زيرا كسي كه انسان را براي رسيدن به نتايج كارهاي خوب و بدش آفريده است اگر او را بر خلاف اقتضاي آنها پاداش يا كيفر دهد به هدف خودش نخواهد رسيد. پس دليل عدل الهي به معاني صحيح و در همه مظاهرش اينست كه صفات ذاتيّه او موجب رفتار حكيمانه و عادلانه مي باشد و هيچ صفتي كه اقتضاي ظلم و ستم يا لغو و عبث را داشته باشد در او وجود ندارد، {V(آموزش عقائد، آيت الله مصباح يزدي، قطع پالتويي، ج 1، ص 162، 163 و 164)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.