-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12829)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8972)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29185 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اوهامي كه دربارة بنيانگذار مذهب اباضيه گفتهشده چيست؟
در كتابهاي فرق و تاريخ اوهامي چند دربارة اين شخص وجود دارد:
1ـ ابن اباض در زمان مروان بن محمد خروج كرد (خيرالدين زركلير الاعلام 4/184). ولي اين پندار توهمي بيش نيست چون او چهل سال قبل از آن مردهبود.
2ـ زبيدي ميگويد: آغاز حركت اودر زمان خلافت مروان حمار بود (زبيد: تاجالعروس ماده ابض).
3ـ مقريزي ميگويد: او از جمله تندروان خوارج بود و در ايام مروان خروج كرد. سپس ميگويد: گفتهميشود كه اباضيه منسوب به اباض به ضم همزه است و آن قريهاي است در يمامه كه بعداً نجده بن عامر در آنجا مستقرشد (مقريزي:الخطط
2/355).
اين دو نظر دلالت بر اين دارد كه او بين سالهاي 127ـ132، و در ايام حكومت مروان خروج كردهاست و اين با ادعاي اباضيه كه اودرزمان عبدالملك بن مروان خروج كردهاست برابر نميافتد.
شهرستاني ميگويد: عبدالله بن اباض همان شخصي است كه در زمان مروان بن محمد خروج كرد (شهرستاني: الملل والنحل 1/134).
شايد وجه اشتباه آنان اين باشد كه فتنة اباضيه در اواخر حكومت مروان بن محمد اتفاق افتاد و در رأس اين فتنه،عبدالله بن يحيي جنديكندي حضرمي طالبالحق كه اباضي بود قرارداشت. ابن عماد ميگويد: درسال 130 هجري فتنة اباضيه كه به عبدالله بن اباض منسوبند، اتفاق افتاد. آنها معتقد بودند: مخالفين ما از اهل قبله، كافرندو مرتكبين كبيره، موحّد بوده ولي مؤمن به حساب نميآيند. اين بدان خاطر بود كه آنها اعمال رادر ايمان دخيل مي دانستند. آنان علي و اكثر صحابه را كافر ميدانستند. رهبر آنها در اين فتنه، عبدالله بن يحيي جندي كندي حضرمي (طالبالحق) بود. آنان در قديد نيز جنگي با عبدالعزيز بن عمرو بن عثمان داشتند كه در آن جنگ عبدالعزيز و ديگر ياران مدني او كشته شدند. تعداد آنها هفتصد نفر بود كه بيشتر آنها قريشي بودند و از جمله تخرمه بن سليمان والبي بود كه از عبدالله بن جعفر و جماعت ديگر روايت كردهاست. پس از اين جريان، خوارج به طرف واديالقري رفتند و در آنجا عبدالملك سعدي با آنان جنگيد و آنها را از پاي در آورد، سپس او به مكه رفت و رئيس آنها را در آنجا به قتل رساند.آنگاه به سوي تباله ـ مكاني در شش مرحلهاي مكه ـ رفت و رهبركندي آنها را از بين برد (ابن عماد حنبلي شذاتالذهب 1/177).
يكيديگر از اين توهمات آن است كه ابن نشوان حميري از ابو القاسم بلخي معتزلي نقل مي كند: عبدالله پيش از مروان از همه عقايدش دست برداشته و به اعتزال رجوع كرده بود (ابن نشوان حميري: الحور العين/ 173). اين درحالي است كه هنگام مرگ او اثري از اعتزال نبود، چون پيشواي اعتزال واصل بن عطاست و او درسال 80 متولد شده است.

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ج 5
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.